18.05.2015 # 15:07 # 15:07

Piešťany menia územný plán, zeleň má ustúpiť

Inzercia

Najviac diskutovanými lokalitami sú Malá vrbina, Vážsky ostrov a Heinola. Na niektorých častiach týchto zelených území by sa v budúcnosti mohlo stavať. Legislatívny proces trvá už štyri roky. Konečné rozhodnutie je na nových poslancoch.

Zmeny územného plánu boli verejne prerokované v stredu 13. mája. Do mestskej knižnice prišlo asi 50 občanov, väčšina z nich sa zaujímala o Dlhú ulicu. Sťažovali sa na hlučnosť, ktorú spôsobuje automobilová premávka a obávali sa jej zvýšenia.

Podľa územného plánu má dopravnú situáciu v Piešťanoch zlepšiť južný obchvat, jeho realizácia je však v nedohľadne. Trnavský samosprávny kraj zatiaľ nezačal ani s prípravou podkladov na územné rozhodnutie.

V Malej vrbine navrhujú kompromis

Zmenu funkčného využitia v tejto lokalite iniciovali ešte pred štyrmi rokmi majitelia pozemkov a predchádzajúce zastupiteľstvo navrhlo, aby sa plochy zariadení športu a rekreácie rozšírili na územie východne od chodníka spájajúceho sídlisko Adam Trajan s poliklinikou.

Proti tomu bol Krajský úrad životného prostredia Trnava (dnes obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja), ktorý žiadal zachovanie prírodného charakteru tohto územia. Lokalita mala byť zaradená do zoznamu nezastavateľných plôch.

Majitelia pozemkov však využili svoju zákonnú možnosť a nechali vypracovať špeciálny posudok, ktorý mal rozhodnúť o vplyve prípadných zmien na životné prostredie.

Ich zástupcovia sa zúčastnili aj stredajšieho prerokovania aktualizácie územného plánu a argumentovali napríklad tým, že za svoje pozemky musia platiť dane, ale nemôžu ich využívať.

Vedúca Referátu územnej správy MsÚ Jana Vitková informovala, že v súčasnosti navrhovaná zmena je kompromisným riešením a vyhovuje požiadavke obvodného úradu, aby boli mokraďové porasty zachované.

Zmeny funkčného využitia pozemkov by sa teda dotkli severnej a južnej časti Malej vrbiny, stred má zostať zelený.

Komisia pre životné prostredie mestského zastupiteľstva s týmto návrhom nesúhlasí, posledné slovo však budú mať poslanci. Materiál dostanú na stôl pravdepodobne na jeseň tohto roka. Verejnosť môže zmeny územného plánu pripomienkovať do 25. mája.

Zeleň má ustúpiť aj na Heinole

Kompromisné riešenia sú na stole aj v prípade ďalších dvoch dlho diskutovaných lokalít. Predchádzajúce zastupiteľstvo navrhlo obstaranie zmeny funkčného využitia plôch prírodnej zóny na plochy zariadení športu a rekreácie na Vážskom ostrove – a to až po južný cíp. Nové riešenie hovorí iba o zmenách v okolí jazdeckého areálu.

V lokalite Hienola obvodný úrad súhlasil s umožnením výstavby rodinných domov, ale požaduje zachovať zvyšky vzrastlej zelene.

Biokoridor vs. parkovisko pri kúpalisku

Časť zmien sa týka aj kategórie nezastavateľných plôch. Ich zoznam taktiež schválilo predchádzajúce mestské zastupiteľstvo a mal by byť premietnutý do aktualizovaného územného plánu. Jednou z takýchto lokalít je Kaluža.

Pozemky tohto miestneho biokoridoru patria českému investorovi, ktorý chce pri poliklinike vybudovať kúpalisko. Zástupca spoločnosti Z – group a. s. na prerokovaní uviedol, že práve tam by malo stáť parkovisko.

Peter Jančovič, predseda komisie pre životné prostredie, na to reagoval, že Kaluža má pre mesto význam z ekologického hľadiska. „Viem o vašich investičných zámeroch a beriem to ako veľké pozitívum,“ povedal mestský poslanec a dodal, že treba hľadať plochu, ktorá je na parkovisko vhodnejšia.

Návštevníci kúpaliska by mohli nechávať svoje autá napríklad v ochrannom pásme južného obchvatu, ktorý má týmto územím prechádzať.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X