O novom rozpočte aj zvyšovaní daní rozhodnú poslanci vo štvrtok

Zastupiteľstvo sa stretne 12. decembra 2019 v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Začiatok zasadnutia je naplánovaný na 13.00 h, čo je o hodinu skôr ako zvyčajne.

Poslanci majú na programe napríklad všeobecne záväzné nariadenia o poplatku za rozvoj, poplatku za komunálne odpady a dani z nehnuteľnosti. Okrem toho by mali schváliť rozpočet mesta a mestských organizácií na rok 2020.

Rokovania poslancov sú prístupné verejnosti. Občania môžu svoje pripomienky predniesť hneď v úvode zasadnutia.

Podľa zverejneného návrhu má v Piešťanoch od januára narásť daň za všetky stavby okrem domov a bytov. Ak zmenu schváli zastupiteľstvo, o 20 centov viac budú za každý meter štvorcový platiť majitelia garáží, chát, skleníkov aj priemyselných stavieb.

Radnica tiež plánuje zaviesť poplatok za rozvoj. V prípade súhlasu poslancov, za každý meter štvorcový novej stavby nad 60 m2 na území Piešťan a Kocuríc investori od 1. januára 2020 samospráve zaplatia od troch (stavby na bývanie) do 15 eur (priemyselné stavby).

Predmetom rokovania zastupiteľstva bude aj navýšenie poplatku za komunálny odpad. Mestská rada odporučila, aby ho zvýšili približne o 30 percent.

Materiály na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sú zverejnené na tejto adrese.

Program:

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.11.2019

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej  republiky v roku 2020

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku za rozvoj

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, centre voľného  času  a školskej  jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č…./2019 o odpadoch

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti

9. Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

11. Návrh na schválenie nájmu pozemku – parcely reg. ,,C“, parc. č. 3836/2, zapísaného v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 4, pre obec a k. ú. Piešťany a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Bytovým podnikom Piešťany, s. r. o. a dotknutými vlastníkmi garáží, lokalita Hurbanova ul., Piešťany

12. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

13. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021a 2022

14. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

15.  Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022

16. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru

17. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

18. Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany

19. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Imrichom Gálom, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

20. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MUDr. Dušanom Smolkom, lokalita Slnečná Piešťany

21. Návrh na nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

22. Obchodná verejná súťaž na nájom prvkov hnuteľného majetku „Výhradného informačného systému Mesta Piešťany“

23. Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 0840805 medzi Mestom Piešťany a INFO PLAGÁT, s. r. o., lokalita Winterova Piešťany

24. Návrh na doplnenie a opravu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 115/2019 zo dňa 26.9.2019.

25. Návrh na zástupcu Mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do orgánu

26. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2020

27. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8.zasadnutia MsZ r. 2019

28. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2020

29. Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore

30. Rôzne

31. Interpelácie poslancov

32. Záver

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk