Vo štvrtok zasadne zastupiteľstvo, témou je držanie psov i alkohol v parku

Prvé rokovanie mestských poslancov po letných prázdninách je naplánované na štvrtok 30. septembra v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany. Začína sa o 14.00 h. Materiály, o ktorých budú poslanci rozhodovať, nájdete na tejto adrese. Program je nasledovný:

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  08.07.2021 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2021

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany č. …./2021 o úhradách za sociálne služby poskytované  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Piešťany

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o obmedzujúcich opatreniach požívania alkoholických nápojov na určitých verejne prístupných miestach

8. Vyhodnotenie stanovísk a  pripomienok z  prerokovania  návrhu zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu mesta Piešťany

9. Petícia proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina a realizácii cesty Broskyňová (Bratislavská – Broskyňová – Komenského Ulica)

10. Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany

11. Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky II. kolo

12. Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy II. kolo

13. Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti a zdravotníckej II. kolo

14. Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021

15. Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2021

16. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

17. Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou výstavby verejnoprospešnej      infraštruktúry Polyfunkčného projektu Piešťany, lokalita Bratislavská a Broskyňová

18. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom  kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany

19. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany

20. Návrh na prevod pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany pre kupujúcich: Ing. Milan Vančo,   Daniela Vančová, Matúš Vančo a Richard Vančo, lokalita: ul. Ivana Stodolu

21. Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mareka Bondru, lokalita Nábrežie Ivana Krasku

22. Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mária Ďuríška, lokalita Nábrežie Ivana Krasku

23. Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

24. Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 15/2021 zo dňa 18.03.2021

25. Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia Dopravná ulica v Piešťanoch“

26. Návrh na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta ako nadbytočného, lokalita Bodona

27. Návrh na určenie sobášnej miestnosti

28. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Piešťany podľa čl. IX ods.6 písm.b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

29. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2021

30. Rôzne

31. Interpelácie poslancov

32. Záver

Zdroj: piestany.sk