Blog Evy Wernerovej: Zastaviť výrub stromov v Piešťanoch?

Výrubom stromov sa zaoberala komisia životného prostredia MsZ posledných 8 rokov takmer pravidelne. Zdedili sme z minulosti nádherný historický park založený pôvodne rodinou Erdödy, zveľaďovaný Ľudovítom Winterom, zdedili sme takmer storočné uličné stromoradia a zdedili sme z minulého režimu viaceré sídliská, kde sa zeleň sadila živelne podľa toho, koľko sa prinieslo z lesnej škôlky sadeníc, alebo sa nesadila vôbec a potom si ju tam zakladali obyvatelia ako najlepšie vedeli, zo sadeníc z lesa, ako napríklad na sídlisku Adam Trajan.

Historický mestský park nebol niekoľko desaťročí kvalitne priebežne udržiavaný a najmä dopĺňaný, porasty sú dnes značne prestarnuté, strednoveké dreviny dosahujú rubný vek, v ktorom prirodzene odumierajú a je potrebné ich kontinuálne nahrádzať. Jedinou cestou, ktorá dlhodobo zaručuje správny prístup, bolo vypísanie súťaže na rekonštrukciu parku vrátane porastov v roku 2011.

Víťazný tím projektantov pomocou metodiky prof. Machovca veľmi precízne vyhodnotil stav a potrebné zásahy do stromov vrátane výrubov vo viacerých etapách, tak aby výmena porastov prebehla pokiaľ možno každoročne v prijateľnom počte a park znovu ožil v podobe mladých stromov.

Nie je jednoduché napr. vymeniť hlavnú pagaštanovú alej, poškodenú presychaním a škodcami, musí sa vymeniť jednorazovo, keď odumrie jej väčšia časť, a tak bude zrejme práve naša generácia v najbližších rokoch svedkom jej novej výsadby.

Pamiatková ochrana nedovolila výraznejšie zmeny v koncepcii parku – preto výrubov z dôvodu novej kompozície bude minimálne množstvo.

Nepoznám lepšiu formu a prístup k výmene stromov, ako postupne prebieha v našom meste, pokiaľ je v rukách skutočných odborníkov. Komisia ŽP posudzovala návrh asanácií v parku a dostávala na stôl pre kontrolu priebežne povolené výruby v meste. Náročné rozhodovanie majú sadovníci vo vnútroblokoch sídlisk, kde žiada niekoľko obyvateľov vchodu o výrub kvôli tieňu – ale ostatným strom vôbec nevadí a vítajú každú zeleň v okolí domu. Preto sa už druhý rok spracúvajú dokumentácie rekonštrukcie zelene sídlisk. Po sídlisku Andreja Hlinku by sa malo takto posúdiť sídlisko Váh, Juh a Adam Trajan.

Musím upozorniť na viaceré kalamitné stavy počas búrok v posledných rokoch, keď najmä smreky s plytkými koreňmi padali v parku ako zápalky a mohli ohroziť životy ľudí. Zodpovedným za škody spôsobené pádom stromov je vždy vlastník – teda Mesto Piešťany. Mesto musí mať prehľad o stave stromov, sledovať ich vek a poškodenie. Preto sa každoročne musí odstrániť niekoľko desiatok stromov v interiéri mesta i v parku.

Z tohto dôvodu sa postupne vymieňajú mestské stromoradia, ideálne v rámci rekonštrukcie ciest a chodníkov, za nové aleje. V tomto prístupe predbiehame okolité mestá, ktoré táto nie veľmi populárna práca, ešte len čaká. Asanácie sa môžu vykonávať do konca marca, preto sa v tomto období o stromoch diskutuje najviac.

Strom je živý tvor, jeho výrub je vnímaný citlivejšie ako napr. zbúranie starého domu, vždy zasiahne emocionálne tých, ktorí pri ňom desaťročia žili, alebo oddychovali. Má ale svoj životný cyklus a v meste odumiera skôr ako vo voľnej prírode. Kultúrna zeleň má byť plánovaná a spravovaná odborne vzdelanými skúsenými ľuďmi. To je jediná cesta, ako si budú Piešťany ďalej užívať titul mesta s najväčším podielom zelene na občana.

Autorka: Eva Wernerová