Vysadené stromy v Kocuriciach pomôžu obnoviť biodiverzitu

Stromy boli v extraviláne Kocuríc pri odvodňovacom kanále vysadené vďaka národnému projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska.

Až 86 vysadených stromov (68 ks javor poľný, 8 ks hrab obyčajný, 10 ks dub zimný) bude mať v stromoradí za úlohu plniť klimatickú, pôdoochrannú, vodoochrannú a environmentálnu funkciu. Ich úlohou v prírode bude tiež plniť funkciu vetrolamov či tzv. biopásov. Tie boli v minulosti často zničené a dnes sa opäť začína s ich obnovou. Rozorávanie medzí, ciest a intenzifikácia poľnohospodárstva sa negatívne odrazili na štruktúre krajiny, kde voľne žijúce živočíchy nemajú dostatok možností pre zaistenie potravy, miesta pre hniezdenie, chýba im prirodzený kryt v krajine.

„Dreviny budú plniť pôdoochrannú funkciu, zlepšovať a chrániť pôdu, čo je dôležitou podmienkou života pre drobné organizmy rozkladajúce rastlinné zvyšky a odumretú organickú hmotu. Zároveň plnia ochranu pôdy pred vonkajšími deštrukčnými procesmi, akými sú napr. vodná a veterná erózia. Líniovú vegetáciu vytvoria dreviny druhu javor poľný (Acer campestre), ktoré budú vysadené v rozostupe 8 metrov. Dreviny druhov hrab obyčajný (Carpinus betulus) a dub zimný (Quercus petraea) budú vysadené ako bodová vegetácia,“ upresnil Marián Ondrišík z Odboru životného prostredia MsÚ Piešťany.

Z národného projektu, ktorý je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území, získalo Mesto Piešťany na výsadbu viac ako 16-tisíc eur.

Zdroj: Tlačová správa – MsÚ Piešťany