Zápisy do škôlok budú v marci

Zápis do materských škôl sa v Piešťanoch uskutoční počas druhého marcového týždňa. Radnica dátumy na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2015/2016 určila po dohode s riaditeľkami škôlok.

Rodičia môžu žiadosti o prijatie doručiť v termíne od 9. do 13. marca v čase od 10,00 do 16,30 hod. Riaditeľky majú informácie o konaní zápisu zverejniť na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste najneskôr do 16. februára. Spolu s miestom a termínom zverejnia aj podmienky prijímania detí.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič