Zápis do materských škôl bude koncom apríla

Aj v nasledujúcom školskom roku dostanú prednosť deti, ktoré k 1.septembru 2016 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zápis budúcich škôlkárov sa uskutoční od 25. do 29. apríla.

Tento termín platí pre všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Rodičia môžu prísť deti zapísať v týchto dňoch v čase od 10.00 do 16.30 h. Miestom konania zápisu sú všetky materské školy, resp. ich elokované pracoviská. Ich zoznam nájdete na webe piestany.sk.

„Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste v zmysle vyhlášky,“ informovala ďalej radnica.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2016 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Zdroj: piestany.sk