Voľby v nemocnici: Vymenia Suchánka a Kovačovičovú?

Dvojica členov Správnej rady Nemocnice A. Wintera, ktorá upozornila na kauzu nákupu CT, môže byť nahradená. Po tom, čo ministerstvo zdravotníctvo nominovalo iba svojich ľudí, budú zástupcov voliť aj zamestnanci.

Nezávisle na sebe nám to potvrdili viacerí z nich, ale nechceli byť menovaní. Návrhy s menami kandidátov mali odovzdať do stredajšieho poludnia, voľby sa uskutočnia v piatok 20. marca. Údajne je za tým snaha vedenia vymeniť nepohodlných členov správnej rady. Ich funkčné obdobie totiž končí až budúci rok.

Ďalšie neoficiálne informácie hovoria o tom, že za zamestnancov mal byť po novom v správnej rady iba jeden človek. Proti tomuto návrhu sa však postavili niektorí primári. Chceli, aby v nej mali zastúpenie lekári aj sestry.

Alan Suchánek a Magdaléna Kovačovičová pritom už dlho upozorňujú, že správna rada od roku 2012 funguje nezákonne. K pätici členov (dvaja za zamestnancov a traja za ministerstvo) vtedy pribudol ďalší zástupca rezortu zdravotníctva.

Štát tým získal väčšinu potrebnú na dôležité rozhodnutia. V tomto zložení správna rada odvolala bývalého riaditeľ Roberta Mamrillu, ktorý sa potom s nemocnicou súdil a spor vyhral. Suchánek a Kovačovičová boli proti. Rovnako nesúhlasili s nákupom počítačového tomografu, ktorý odštartoval známu kauzu.

V polovici februára za svoje postoje získali cenu Dávid, ktorú udeľuje celoslovenský Klub predsedov Lekárskeho odborového združenia (LOZ).

Začiatkom tohto týždňa ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že piešťanská nemocnica bude jedinou neziskovou organizáciou, kde sa nezmení zloženie správnej rady v prospech miest a vyšších územných celkov. Do ostatných v marci nastúpili aj nominanti samospráv, iba v Piešťanoch si rezort nechal svojich ľudí. Podľa hovorkyne je príčinou prebiehajúce šetrenie procesu verejného obstarávania CT.

DOPLNENÉ 19. marca o 12.30 h:

Podľa riaditeľky nemocnice skončilo funkčné obdobie správnej rady ako celku 28. februára „Zamestnanci budú voliť dvoch zástupcov do správnej rady,“ uviedla Mária Domčeková.

Tvrdenie, že vedenie má záujem na tom, aby zamestnanci mali iba jedného zástupcu je podľa jej slov hrubá dezinformácia. „ V súlade so zákonom o neziskových organizáciách ako aj v súlade s platným Štatútom NAW n. o. vymenúva MZ SR 4 členov správnej rady a NAW n. o. 2 členov správnej rady. Aby si mohli zamestnanci demokraticky zvoliť dvoch zástupcov, boli navrhnuté kritéria, podľa ktorých pracovníci jednotlivých oddelení navrhujú dvoch kandidátov – jedného lekára a jedného zo skupiny ostatných pracovníkov (zdravotnícky laborant,  fyzioterapeut, rádiologický technik, sestra, pracovník HTČ, pracovník ekonomického úseku, personálneho úseku a iní). Na kandidátnej listine budú v abecednom poradí uvedení všetci navrhnutí kandidáti, ktorí podpísali súhlas so svojou kandidatúrou a z týchto si v tajných voľbách budú môcť zamestnanci zvoliť dvoch zástupcov – jedného zo skupiny lekári a jedného zo skupiny ostatných pracovníkov.“

Ak by zamestnanci mali v správnej rade iba jedného zástupcu, došlo by k porušeniu zákona a Štatútu NAW, n. o. „Ani vedenie nemocnice a ani volebná komisia doposiaľ neobdržala zo strany zamestnancov žiadne pripomienky k voľbám členov správnej rady,“ uzavrela Mária Domčeková.

Voľby budú prebiehať v piatok 20. marca od 10.00 do 14.00 h a mená zvolených zástupcov budú známe ihneď po sčítaní hlasov.


O 16.30 h riaditeľka NAW Mária Domčeková požiadala o uverejnenie nasledovného stanoviska. Prinášame ho v plnom znení bez redakčných úprav:

V súlade so zákonom č. 8/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR a NAW n. o. menovali nové zloženie správnej rady, funkčné obdobie ktorej začalo plynúť od 1. marca 2010. Pre úplnosť si dovolím si citovať dotknuté ustanovenie § 100 c) zákona č. 578/2004 Z. z.:

„(1) Neziskové organizácie založené štátom sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s § 100b najneskôr do 1. marca 2010. Doterajšie funkčné obdobie členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom končí 28. februára 2010.“

V súlade s Článkom VI, bod 7, Štatútu NAW n. o. je funkčné obdobie správnej rady päťročné. Znovu si dovolím citovať znenie bodu 7. čl VI. Štatútu NAW,n.o.:

„Funkčné obdobie správnej rady je päťročné .Funkčné päťročné obdobie sa vzťahuje na správnu radu ako celok a vzťahuje sa aj na tých členov správnej rady, ktorí boli dodatočne zvolení počas funkčného obdobia správnej rady.“

Na základe uvedeného je preto absolútne nepravdivé a klamlivé nasledovné tvrdenie, zverejnené v tomto článku: „Údajne je za tým snaha vedenia vymeniť nepohodlných členov správnej rady. Ich funkčné obdobie totiž končí až budúci rok.“

Ďalším pravdu skresľujúcim tvrdením je nasledovná, v článku zverejnená informácia: „Alan Suchánek a Magdaléna Kovačovičová pritom už dlho upozorňujú, že správna rada od roku 2012 funguje nezákonne.“

K uvedenému je potrebné uviesť, že žiadny súdny ani správny orgán právoplatným rozhodnutím vo výroku nevyslovil, že by správna rada nebola zákonne kreovaná. Spor, týkajúci sa bývalého riaditeľa nemocnice je pracovnoprávny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a voči rozsudku odvolacieho súdu bolo podané dovolanie, čo značí, že rozhodujúce slovo vo veci bude mať Najvyšší súd SR.

Záverom je potrebné uviesť , že na základe uvedených zákonných dôvodov sa konajú voľby členov správnej rady NAW, n.o., nakoľko by naše zdravotnícke zariadenie nemalo funkčnú správnu radu a porušovali by sme tak platné právne predpisy . Nejedná sa teda o snahu vedenia vymeniť nepohodlných členov správnej rady . Svojich zástupcov si volia samotní zamestnanci vo voľbách, výsledok volieb je v ich rukách a pre mňa ako štatutárneho zástupcu je záväzný. Preto nie sú na mieste uvádzané špekulácie.


 

Text a foto: Martin Palkovič