08.04.2015 # 21:16 # 21:16

Riaditeľka nemocnice je vo funkcii nezákonne

Inzercia

Vyplýva to z protestu generálnej prokuratúry, o ktorom informovala TV Markíza. Zástupcovia zamestnancov v správnej rade na to upozorňujú vyše dva roky.

Lekár Alan Suchánek a sestra Magdaléna Kovačovičová protestestovali proti navýšeniu poštu nominantov ministerstva zdravotníctva v Správnej rade Nemocnice A. Wintera už na jeseň 2012. Orgán, v ktorom rezort získal väčšinu zrejme nezákonným spôsobom, najprv odvolal riaditeľa Róberta Mamrillu a potom menoval Máriu Domčekovú.

Mamrilla koncom minulého roka vyhral súdny spor a nemocnica mu musí zaplatiť odškodné. Zodpovednosť by však malo niesť ministerstvo, ktoré ešte pod vedením Zuzany Zvolenskej poslalo do správnej rady štyroch svojich zástupcov.

Tí mali neskôr svoj podiel aj na rozhodovaní o nákupe počítačového tomografu. Z funkcií boli odvolaní, ale opakovane ich nahradili štyria zamestnanci rezortu. A to aj napriek prísľubu nového ministra Viliama Čisláka, že v správnej rade budú mať zastúpenie nominanti mesta a kraja.

Podľa Alana Suchánka to bolo v rozpore so stanovami nemocnice aj so zákonom. Generálna prokuratúra mu podľa TV Markíza dala za pravdu.  O proteste majú rozhodnúť orgány štátnej správy v Trnave do 30 dní.

K podozreniam z nezákonného vytvorenia správnej rady Mária Domčeková v polovici marca pre portál zpiestan.sk uviedla: „Žiadny súdny ani správny orgán právoplatným rozhodnutím vo výroku nevyslovil, že by správna rada nebola zákonne kreovaná. Spor, týkajúci sa bývalého riaditeľa nemocnice je pracovnoprávny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a voči rozsudku odvolacieho súdu bolo podané dovolanie, čo značí, že rozhodujúce slovo vo veci bude mať Najvyšší súd SR.“


DOPLNENÉ 9. apríla o 12.00 h: Stanovisko Generálnej prokuratúry SR zverejňujeme v plnom znení:

„Prokurátorka netrestné odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podala dňa 24. 3. 2015 protest prokurátora proti rozhodnutiu bývalého Obvodného úradu Trnava – odbor všeobecnej vnútornej správy ( v súčasnosti koná vo veci Okresný úrad Piešťany), ktorým bola vykonaná zmena údajov zapísaných do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pri neziskovej organizácii s názvom Nemocnica A. Wintera v podobe výmazu štatutárneho orgánu riaditeľa nemocnice Ing. Roberta Mamrilu a súčasne zápisu nového štatutárneho orgánu riaditeľky JUDr. Márie Domčekovej. O proteste prokurátorky koná Okresný úrad Piešťany.

Prokurátor napadol protestom postup pri vykonaní zmeny údajov zapisovaných do registra neziskových organizácií, ktorým bol porušený zákon.

Podstatou podaného protestu je odstránenie nezákonnosti, ktorá spočíva v tom, že registrový úrad nesprávne právne vyhodnotil, že boli splnené zákonné podmienky na vykonanie zmeny zapisovaných údajov do registra neziskových organizácií.

Rozhodnutie je v rozpore so zákonom o neziskových organizáciách, pretože o zmenách rozhodla nesprávne kreovaná správna rada nemocnice.

Keďže určenie počtu členov správnej rady si vyhradili zakladatelia v zakladacej listine nemohla o zmene počtu členov správnej rady rozhodnúť správna rada. Absentovalo rozhodnutie zakladateľov o zmene zakladacej listiny v súvislosti s počtom členov správnej rady.

V prípade, že bude protestu prokurátora vyhovené a rozhodnutie nemocnice bude zrušené, konanie sa dostane do štádia návrhu na zápis zmeny.“


DOPLNENÉ 9. apríla o 14.00 h: Stanovisko ministerstva zdravotníctva: „MZ SR v tejto veci zvolá mimoriadne zasadnutie správnej rady, o výsledku budeme informovať.“


DOPLNENÉ 9. apríla o 19.30 h: Stanovisko riaditeľky Nemocnice A. Wintera Márie Domčekovej: 

nakoľko nám médiami spomínaný protest prokurátora  nebol oficiálne z Generálnej prokuratúry  doručený , NAW n. o.  Piešťany teda nie je oboznámená s obsahom a zákonnými dôvodmi protestu prokurátora, nevieme  v tejto chvíli k nemu zaujať relevantné stanovisko. K uvedenému však dodávam, že protest prokurátora je  mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný orgán a sám o sebe nie je rozhodnutím. Podanie protestu prokurátorom, neznamená automaticky, že bol porušený zákon.

V TV Markíza bola odvysielaná nasledovná informácia : „Generálna prokuratúra oznámila, že riaditeľka piešťanskej nemocnice je vo funkcii nezákonne.“

Uvedeným vyhlásením  TV Markíza  prejudikovala rozhodnutie príslušného správneho orgánu vo veci, pričom v divákoch to mohlo vzbudiť  klamlivý dojem, že nezákonnosť zápisu riaditeľky NAW, n.o. Piešťany už je vecou nespornou  a príslušný správny orgán je povinný rešpektovať názor Generálnej prokuratúry,  čo mohlo byť pochopené , že zmena zápisu riaditeľa je už len otázkou uplynutia zákonnej lehoty. Práve naopak, o uvedenom proteste prokurátora sa bude viesť správne konanie, ktoré môže viesť aj k zamietnutiu neopodstatneného protestu.

Ďalej v reportáži TV Markíza  odvysielala aj ďalší nepravdivý výrok a to že: „Správnu radu vytvorilo Ministerstvo tiež nezákonne.“

Podľa nášho názoru , aj tu je potrebné konštatovať, že doposiaľ žiadny orgán právoplatne nerozhodol o tom, že Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera, n.o., so sídlom Winterova 66, Piešťany je kreovaná nezákonne.

Text a foto: Martin Palkovič

X