Radnica ocení výnimočných pedagógov

Mesto Piešťany aj v roku 2016 pripravuje ocenenie pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese.

Cieľom je spoločensky a morálne oceniť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta Piešťany.

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa – dlhoročná osobná angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, dlhoročné úspechy vo výchovno  – vzdelávacom procese, vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom, iná pozoruhodná činnosť (aktivita).

Návrh musí obsahovať  meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko, dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie, meno a priezvisko navrhovateľa.

Návrhy zasielajte do 15. februára na adresu:    Mestský úrad Piešťany, Referát školstva, Nám. SNP 3, 921 45  Piešťany alebo na mail: skovajsova@piestany.sk.

 

Zdroj: piestany.sk