30.01.2016 # 09:31 # 09:31

Radnica nedodržala zákon, schválenie rozpočtu musela posunúť

Piešťany zostanú v rozpočtovom provizóriu o týždeň dlhšie. Dôvodom je banálna chyba. Mestský úrad nezverejnil návrh rozpočtu na tento rok 15 dní pred termínom jeho prerokovania. Na program zastupiteľstva sa dostane až 18. februára.

Poslancom to včera oznámil prednosta mestského úradu Eduard Strapatý, ktorý je predkladateľom tohto materiálu. Podľa jeho slov mal byť návrh rozpočtu zverejnený obvyklou formou 27. januára.

„Na nezverejnenie ma osobne upozornil hlavný kontrolór mesta Piešťany Ing. Peter Konečný dňa 28.01.2016, t. j. deň po termíne. Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom ešte v ten istý deň. Za prípadne spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujem,“ napísal poslancom prednosta.
Zverejnenie návrhu mestského rozpočtu na úradných tabuliach prikazuje zákon o obecnom zriadení. Občania ho môžu počas tohto obdobia pripomienkovať.

Ešte pred mestským zastupiteľstvom prerokujú návrh rozpočet členovia mestskej rady.
Jej zasadnutie je naplánované na utorok 2. februára o 15.00 h v zasadačke mestského úradu.

Program je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  08.12.2015 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 17.12.2015
3. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu  mesta Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015
4. Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
5. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
6. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a  2018
7. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 8. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
9. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta
10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Vodárenská
11. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozef Čirka – SOJČ, lokalita D. Tatarku – J. Záborského
12. Návrh na určenie ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany,  lokalita Sadová
13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ
14. Rôzne
15. Záver

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X