Priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára

Daňovníkov tiež v najbližších mesiacoch čaká povinnosť zaplatiť poplatok za komunálny odpad či daň za psa. Na svojej web stránke o tom informovala radnica.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára. Túto povinnosť ma každý, kto v priebehu roka nadobudol nehnuteľnosť a vklad do katastra sa uskutočnil do 31. decembra 2016. Ide o fyzické a právnické osoby, u ktorých v priebehu uplynulého roka nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, kolaudácia, stavebné povolenie, zmena účelu užívania).

Pokuta za nepodanie daňového priznania v stanovenom termíne je od 5 do 3000 eur.

„Daňové priznanie musia vyplniť aj občania, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva daňové priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich,“ informuje radnica na svojom webe.

Daňové priznanie treba priniesť do podateľne mestského úradu alebo poslať poštou. Sadzby za dane z nehnuteľnosti v uplynulom roku mestské zastupiteľstvo nezmenilo.

Poplatok za komunálny odpad musí zaplatiť každý, kto má v Piešťanoch trvalý alebo prechodný pobyt. Túto povinnosť majú aj ľudia užívajúci byt, nebytový priestor alebo iný objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, sadom a podobne.

Túto daň môže radnica znížiť alebo odpustiť. Napríklad vtedy, ak sa daňovník celý rok zdržiava v zahraničí. V takom prípade však musí vrátiť zbernú nádobu.

Čiastkové daňové priznanie na psa, musí jeho majiteľ podať pri každej zmene (úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk