Piešťany budú vymáhať daňové nedoplatky zadržaním vodičského preukazu

Dlžníkom odporúčajú, aby svoje podlžnosti voči mestu Piešťany vyrovnali v priebehu septembra. Radnica môže ako správca dane požiadať políciu, aby zablokovala vodičský preukaz dlžníka.

Samospráva má na základe platnej legislatívy možnosť vymáhať nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Piešťanská radnica na to obyvateľov upozornila formou oznamu, ktorý zverejnila na svojej web stránke.

„Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je daňový dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote dlžnú sumu, správca dane doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší,“ uvádza mesto Piešťany.

Daňovníci majú možnosť zistiť výšku svojho nedoplatku na Mestskom úrade Piešťany. Je potrebné sa obrátiť na referát daní a poplatkov (tel. číslo.: 033/77 65 485 – 487).

Zdroj: piestany.sk

Foto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave