Piešťany rapídne zvýšili mieru triedenia odpadu

Separácia komunálnych odpadov na území mesta Piešťany dosiahla v roku 2021 úroveň 48,38 %. Rok predtým to bolo 34,08 %.

Vďaka vyššej miere triedenia klesla cena za uloženie odpadu na skládke, ktorú platí mesto Piešťany, z 22 eur na 18 eur za tonu. Podľa radnice ide o úspech, predpokladá šetrenie finančných prostriedkov. Tie však budú použité na úhradu iných nákladov v oblasti odpadového hospodárstva.

„V roku 2022 pri skládkovanom množstve odpadov môžeme predpokladať ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré budú použité na úhradu nákladov spojených so zberom kuchynského odpadu a jeho zhodnotením v zariadení kompostárne,“ vysvetlil hovorca radnice Martin Ričány s tým, že ušetrené peniaze pôjdu aj napríklad aj na odstraňovanie nepovolených skládok. Dodal, že celkové náklady na nakladanie s odpadmi sa neznížia.

Obyvatelia preto nateraz nemôžu očakávať ani zníženie poplatku za odpad. Jeho navýšenie na súčasných 0,1095 za osobu a deň schválilo zastupiteľstvo koncom roka 2020. Ak má kalendárny rok 365 dní, obyvateľ Piešťan zaplatí za odpad 39,96 eur. Predtým to bolo 34,77 eur.

Radnica v novembri 2020 odôvodňovala návrh na zvýšenie poplatku zdražením ukladania odpadu na skládke z pôvodných 13 eur na 22 eur. Vďaka lepšej separácii budú Piešťany platiť v roku 2022 za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke 18 eur.

„Zvýšené množstvo vytriedených odpadov za rok 2021  dosiahlo hodnotu 48 %  vďaka dôslednému triedeniu odpadov z údržby zelene,“ vysvetlil Martin Ričány. Konkrétnymi dôvodmi sú častejší vývoz zberných nádob na bioodpad z rodinných domov, ale aj pravidelná údržba zelene vo verejných priestoroch.

Podiel vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene predstavoval vlani 4040 ton z 19 065 ton vyprodukovaných komunálnych odpadov.

„Zároveň sa výrazne zvýšilo množstvo vytriedených odpadov z kovov (až 2300 ton), nakoľko všetky prevádzky (zariadenia výkupní) na území Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona o odpadoch oznámili mestu Piešťany informácie o o množstve odpadov z kovov odobratých od pôvodcov – obyvateľov mesta Piešťany,“ dodal hovorca.

V roku 2021 začali Piešťanci triediť rozložiteľný kuchynský odpad. Od augusta do decembra sa ho vyzbieralo 159 ton. Táto zložka komunálneho odpadu sa preto na zvýšení miery separácie až tak neprejavila.

„Predpokladali sme, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad tvorí asi 40 % z komunálneho odpadu produkovaného z domácností. Zatiaľ čo prvým zberom sme zaznamenali vytriedené množstvo 34 ton, posledný zber v mesiaci december 2021 bol len 28 ton. V roku 2022 by sme pri tomto systéme zberu mohli vytriediť cca  380 ton, čo opäť nebude výrazný ukazovateľ pri celkovom vytriedenom množstve odpadov,“ uzavrel M. Ričány.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič