Oslavy konca vojny sa v Piešťanoch podobali na vzdušné boje

Prechod frontu cez naše mesto si vyžiadal 12 obetí. Ustupujúce nemecké vojsko zničilo Krajinský aj Kolonádový most a rozoralo letisko. To bolo na začiatku apríla 1945. O mesiac neskôr obyvatelia Piešťan oslavovali koniec 2. svetovej vojny. Takto toto obdobie zaznamenala mestská kronika (doslovný prepis bez redakčných úprav):

1. máj 1945.

oslavuje sa veľkoryse. Niekoľko tisícový zástup obyvateľstva, ktorý sa zúčastnil sprievodu a shromaždenia manifestuje za slobodnú československú republiku a prejavuje vďaku Červenej armáde za oslobodenie. Na tomto shromaždení bolo usnesené, že Námestie pred obecným domom sa pomenuje za Námestie Maršala Stalina, bývalá ulica Nádražná za ulicu Malinovského, bývalá ulica Hlinkova za ulicu Dr. E. Beneša.

8. mája 1945.

Dochádzajú zprávy o kapitulácii Nemecka.

9. máj 1945.

Oslavuje sa ako sviatok slobody. O 12. hodine na 5 minút zazneje obecná poplachová siréna, popoludní je veľké manifestačné shromaždenie na Námestí Maršala Stalina. Večer fakľový sprievod, usporiadaný vojskom za účasti obecenstva a ohňostroj. Vojenské jednotky, ktoré sú v Piešťanoch do neskorých nočných hodín strieľajú do vzduchu z pušiek, gulometov, protilietadlových diel, učinkujú svetlomety, rakety a podobne. Piešťany vypadajú v tejto noci, ako by sa tu odohrávaly najostrejšie vzdušné boje. Tento deň a túto noc teší sa obyvateľstvo, vojaci, tešia sa všetci koncu vojny, po ktorom dni každý tak dlho túžil. Tymto dňom sa uzatvára smutná kapitola dejín obce a začína sa nová, kde Piešťany majú za úkol vydobyť si znova postavenie, ktoré ako kúpele svetového mena maly, aby sa staly znova svetoznámym kúpeľným mestom, ktoré vyhľadávajú nemocní zo všetkých končín sveta.

13. máj 1945.

Vo veľkej sále kúpelného divadla verejné shromaždenie, na ktorom boli vyvolení na verejnej voľbe členovia Miestneho národného výboru. Bolo vyvolených 36 členov, z ktorých 24 patrí ku Komunistickej strane Slovenska a 12 Demokratickej strane; v ďalšom zasadnutí za predsedu bol zvolený Ján Daňo a za námestného predsedu Jozef Ábel.
Koncom mesiaca augusta 1945 odchádza z Piešťan rumúnske vojsko.

29. august 1945.

Veľkorysým spôsobom oslavujú Piešťany I. výročie národného povstania. Oslavy sa začínajú už dňa 28. augusta 1945 ovenčením hrobov padlých hrdinov, fakľovým sprievodom a akadémiou mládeže. Oslava vrcholí dňa 29. augusta, kedy je na programe poľná omša, vojenská prehliadka, manifestačný sprievod a shromáždenie na Námestí Stalinovom. Do programu sú vsunuté športové podniky a ľudová veselica.
K tomuto dňu pripravil Národný výbor svoj rekonštrukčný plán, dajúc na program okamžité prevedenie takých prác, ktoré verejný záujem vyžaduje. V rámci tohto rekonštrukčného plánu boly uvedené do normálneho chodu všetky závody, ako Arta, Paserín, Loviška, výroba obuve. Boly odstránené trosky Kolonádneho mostu. Bola skončená úprava ulíc: Malinovského a Churchilovej a prevedená a dokončená výstavba drevenného mostu na kúpalište „Eva“. Bola zriadená provizorná tržnica. Všetky obchody na naliehanie Miestneho národného výboru previedly prípravy na zahájenie normálneho života obstaraním tovaru za účelom odstránenia čierneho obchodu. Bola daná do prevádzky epidemická nemocnica. Bol položený základný kameň na pomník „Vďaka za oslobodenie“ a bola zahájená sbieracia akcia na výstavbu tohto pomníka ktorý behom 1 roku má byť postavený. Základny kameň bol položený v rámci osláv 29. augusta 1945 na Námesti Stalina.

21. október 1945.
Slávnostná inštalácia Piešťan na mesto. Sbor Povereníkov SNR na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 1945 sa usniesol podľa paragrafu 21, odst. 1, zák.čís.171/1943 Sb.z. a priznať obci Piešťanom charakter mesta s povolením užívať titul mesta. Usnesenie bolo Miestnemu národnému výboru dané na vedomie prípisom Prezídia Povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné dňa 29. augusta 1945, pod čís.2929/2-II./2-1945. Slávnostná inštalácia bola prevedená dňa 21. októbra 1945. Inštalácia bola prevedená v rámci slávnostného zasadnutia širšieho výboru za prítomnosti členov širšieho výboru, ako aj všetkých obecných komisii, zastupcu Povereníctva vnútra Dr. Ladislava Šimoviča, ktorý bol poverený zastupovať povereníka SNR pre veci vnútorné Dr. Júliusa Viktoryho, predsedu Slovenskej národnej rady Dr. Jozefa Letricha, Jána Ursíniho, námestka predsedu vlády v Prahe, zástupcov miestnych úradov, spolkov, vojska, ako aj zástupcov slovenských a českých miest a iných pozvaných hosťov. Inštalačný akt previedol v zastúpení povereníka pre veci vnútorné Dr. Ladislav Šimovič, prednosta II. oddelenia, ktorý odovzdal predsedovi, ako predstaviteľovi obce Piešťany, povýšenej na mesto ako insigniu mesta reťaz s odznakom mesta. V rámci tohto slávnostného zasadnutia širší výbor sostavil si program na výstavbu mesta Piešťany, ktorý má byť uskutočnený do 5 rokov. Do programu boly pojaté nasledovné práce: Predĺženie hlavného kanalizačného sberača s nákladom 5,000.000.- Kčs, postavenie nového bitunku s nákladom 6,000.000.- Kčs, sriadenie dobytčie tržište s nákladom 500.000.- Kčs, upravenie ulice Roosweltovej s nákladom 4,000.000.- Kčs, postavenie kultúrneho domu s nákladom 5,000.000.- Kčs, stavba tržnej haly s nákladom 2,000.000.- Kčs, regulácia ulice Nitrianskej a sriadenie tržného námestia s nákladom 1,500.000.- Kčs, spojenie ulice Bernolákovej s ulicou Malinovského s nákladom 2,700.000.- Kčs, rozšírenie vodovodnej siete s nákladom 2,500.000.- Kčs, rozšírenie kanalizácie s nákladom 2,000.000.- Kčs, stavba štátnej nemocnice, príspevok mesta na vykúpenie pozemkov 700.000.- Kčs, výkup pozemkov pre podporu priemyslu s nákladom 250.000.- Kčs, stavba hasičskej strážnice a doplnenie výstroja v sume 2,000.000.- Kčs, stavba športového stadionu v sume 3,500.000.- Kčs; Uskutočnenie tohto investičného programu vyžaduje 37,650.000.- Kčs. Podľa investičného plánu pri uskutočnení tohto programu ročná amortizácia, ktorá zaťažuje mesto by činila Kčs 2,253.500.-. Mimo inštalačného aktu bolo konané manifestačné verejné shromaždenie za splnenie vládneho programu národnej fronty Čechov a Slovákov.

28. október 1945.

Národný front v Piešťanoch po 7. rokoch poroby znovu oslavuje deň svojej samostatnosti po prvykrát v slobodných a zmenených pomeroch. Bolo konané verejné shromaždenie na Námestí Stalina, kde bol vypočutý prejav prezidenta republiky. Slávnú reč predniesol profesor Karol Rovan.

20. december 1945.

Odchádza z Piešťan Červená armáda. Príslušníci oslobodzujúcej Červenej armády, ktorí boli ubytovaní v Piešťanoch pod komandatorou ČA odchádzali z Piešťan i s komandatorou dňa 7. augusta 1945. 6. augusta 1945 bola usporiadaná rozlúčka Miestneho národného výboru s Komandaturou. Vojenským veliteľom bol kapitán Vinogradov, ktorý za svoje tunajšie učinkovanie získal si obľúbenosť a sympátie tunajšieho obyvateľstva. Po odchode Komandaturi zostali v Piešťanoch len tí členovia Červenej armády, ktorí boli na liečení v hoteli Thermia. 20. dembra odchádzajú aj títo z Piešťan. Bola usporiadaná oficiálna rozlúčka a obyvateľstvo spontánne prejavilo sympátie voči členom ČA.

Text: Kronika Piešťan 1933 – 1949 Ilustr. foto: Jozef Rohoň