Na ktorého učiteľa nikdy nezabudnete? Nominujte ho na ocenenie

Radnica aj tento rok vyhlásila anketu Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda. Toto ocenenie patrí učiteľom za pozoruhodné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.

Jeho cieľom je spoločensky a morálne oceniť aktívnych učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času na území mesta Piešťany.

Za aké činnosti, resp. aktivity môžu byť pedagógovia navrhnutí na ocenenie? Odmenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa – dlhoročná osobná angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese, vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom.

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie,
pracovisko, dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie.
Návrhy zasielajte do 16. februára na adresu Mestský úrad Piešťany, referát školstva, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany alebo e-mailom na skovajsova@piestany.sk

Zdroj: piestany.sk