13.04.2015 # 08:45 # 08:45

Mestská rada bude aj o transparentnosti

Inzercia

Jedným z materiálov, ktorý prerokujú členovia tohto poradného orgánu je návrh opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti. Ten vychádza z hodnotenia Transparency International, podľa ktorého sa Piešťany umiestnili na 29. mieste zo 100 najväčších slovenských samospráv.

Zasadanie mestskej rady je verejné a začína o 15.00 h v zasadacej miestnosti mestského úradu (na druhom poschodí). Radnica by mala zverejniť aj materiály, ktoré budú prerokované. Zatiaľ však nie sú na jej web stránke prístupné.

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 10. 03. 2015 a z rokovania Mimoriadnej mestskej rady dňa 26. 03. 2015

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov

4. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru prenajatého M. LINE s. r. o.

5. Návrh na prevod vlastníctva garáže bytového domu na Krajinskej ul. 2957/38 v Piešťanoch v podiele ¼ v prospech Jaroslavy Slovákovej

6. Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti

7. Zámer na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025

8. Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

9. Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany

10. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2014

11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2014

12. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. Piešťany za rok 2014

13. Nákup komunálneho vozidla z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti

14. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – Záverečný účet

15. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2014

16. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoj školstva a vzdelávania

17. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti

18. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

19. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu

20. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

21. Návrh na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za druhý polrok 2014

22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku a návrh na zriadenie vecného bremena pre Walli, s. r. o., lokalita Vrbovská cesta

23. Prerokovanie platu primátora mesta Piešťany

24. Rôzne

25. Ukončenie

Zdroj: piestany.sk

X