Ľudia hovoria: Venujte sa cyklistom, peším a priestoru pred stanicou

Pocitová mapa umožňuje ľuďom, aby povedali, ako sa cítia v rôznych častiach mesta. Ich podnety za prvé dva mesiace fungovania tejto služby vyhodnotili odborníci zo Stálej konferencie Piešťany 2034 – mesto bez stresu.

Medzi pocitmi, ktoré mohli ľudia od decembra minulého roka vyjadriť prostredníctvom webovej stránky pocitovamapa.sk prevládalo kladné hodnotenie kvality verejných priestorov (54 %) a zelene (53 %).

Negatívne emócie sú spojené s pohybom pešo a na bicykli (53 %), ale aj s úrovňou bezpečnosti v našom meste (59 %).

„V priebehu dvoch mesiacov sa vyjadrilo 146 respondentov, ktorí prejavili 2 182 pocitov. Ďakujeme im za to a veríme, že sa ich počet bude zvyšovať. Z veľkej miery to závisí aj od reakcie na podnety občanov zo strany vedenia mesta a poslancov,“ hovorí Bohuslav Pernecký, ktorý sa podieľal na spustení Pocitovej mapy v Piešťanoch.

Doteraz zozbierané dáta ukazujú, že ľudia najradšej navštevujú mestský a kúpeľný park, Winterovu ulicu, Kolonádový most aj Lodenicu. Nepáči sa im predstaničný priestor, starý trh (pri budove Enzo), Lido, os Lipa-Slovan-amfiteáter a sídlisko Adam Trajan.

Doprava

Do Pocitovej mapy je možné vyznačiť miesta, kde sa dobre pohybuje pešo alebo na bicykli, ale aj verejné priestory, v ktorých sa ľudia necítia bezpečne z pohľadu dopravy (priechody, parkovanie, cyklotrasy, chodníky). Z tohto pohľadu majú pozitívnu odozvu okrem parkov, pešej zóny a kolokruhu aj ulice Nitrianska, Rázusova a Teplická.

Naopak, je čo zlepšovať na starom trhu, železničnej a autobusovej stanici a na sídlisku Adam Trajan. Pocitová mapa tiež ukázala, že nebezpečnými miestami pre chodcov a cyklistov sú Pažitský most a priechod pre chodcov pri penzióne Benátky.

Zeleň

Skúmanie je zamerané aj na (ne)dostatok kvalitnej a upravenej zelene. Mierne prevládli pozitívne pocity (53,2 %).

Za lokality s dostatkom kvalitnej zelene ľudia označili mestský a kúpeľný park, Kolokruh Sĺňava a Ulicu Andreja Hlinku. Paradoxne na tejto ulici prevládala aj nespokojnosť so zeleňou, podobne ako v mestskom parku.

Ďalšími lokalitami, v ktorých majú ľudia v súvislosti so zeleňou negatívne emócie, sú predstaničný priestor, Kanada a parčík na Nitrianskej ulici.

Bezpečnosť

Do mapy je možné vyznačiť aj priestory, kde sa Piešťanci necítia bezpečne. Aj v tomto prípade najčastejšie označili starý trh, os Lipa-Slovan-amfiteáter, sídlisko Adam Trajan a Helsinskú ulicu. Zatiaľ čo ľudia pozitívne vnímajú mestský a kúpeľný park aj pešiu zónu, najviac negatívnych emócií u nich vyvoláva priestor pred autobusovou a vlakovou stanicou. Nasleduje sídlisko Adam Trajan a starý trh.

Najhoršie sú ruiny

„Na základe komplexného zhodnotenia pocitov považujeme za pozitívne hodnotené územia mestský park, čo však neznamená, že si nevyžaduje revitalizáciu, ďalej kúpeľný park a Winterovu ulicu,“ pokračuje Viliam Vavro, ktorý sa venoval vyhodnoteniu pocitov za sledované obdobie.

Podľa jeho slov ide o priestory, ktoré boli založené pred rokom 1948, sú chránené štatútom kúpeľného miesta, vyhlásené za chránené územia a nachádzajú sa v pamiatkovej zóne. Všetky tieto regulatívy neumožnili ich zásadnú degradáciu.

Na druhej strane respondenti hovoria, že pocit bezpečnosti znižujú objekty, ktoré majú na svoje okolie výrazne negatívny vplyv. Patria sem ruiny hotelov Lipa a Slovan, ktoré sú v súkromných rukách, ale aj amfiteáter a ten je majetkom mesta.

Ďalšími záporne vnímanými lokalitami sú sídlisko Adam Trajan, prednádražie a starý trh, ktorého súčasná podoba vznikla už po roku 1989.

Odporúčania

Odborníci zo Stálej konferencie Piešťany 2034 – mesto bez stresu preto samospráve odporúčajú venovať pozornosť v prvej etape trom lokalitám – centru mesta, sídlisku Adam Trajan a stanici. Zmeny v centre majú prebiehať vo väzbe na plánovanú revitalizáciu mestského parku a výstavbu plaveckého bazéna.

Do zlepšenia pocitu zo sídliska Adam Trajan musia byť zapojení aj jeho obyvatelia. Revitalizácia predstaničného priestoru by mala súvisieť so zmenou funkčného využitia jednotlivých plôch a dopravného systému.

„Z hľadiska jednotlivých oblastí odporúčame venovať zvýšenú pozornosť pešiemu a cyklistickému pohybu v katastri mesta. Občania vlastne podporujú to, čo sľúbili prakticky všetci relevantní kandidáti na primátorov a poslancov – bezkolízny peší pohyb a jazdu na bicykli po meste. Druhou oblasťou, ktorej je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť z pohľadu občanov, je bezpečnosť, ktorá pri súčasnom stave, charaktere mesta, jeho ekonomickej základni a očakávanom vývoji je veľmi významná. Obe tieto oblasti by mali mať podľa nás vyššiu podporu už v nasledujúcom rozpočte mesta,“ uzatvára Viktor Nižňanský, ktorý sa taktiež podieľal na analýze údajov.


Negatíva lokalít (podnety na zmenu)

Prednádražie:
• zlý vzhľad autobusovej stanice
• výzor železničnej stanice nezodpovedá 21. storočiu
• nevhodný predstaničný priestor (otrasné parkovanie, nulová údržba, betónová džungľa bez zelene, združujú sa tu perfídne osoby)

Sídlisko Adam Trajan:
• sídlisko je ako celok zanedbané
• zlý vstup na sídlisko
• prechod cez hlavnú cestu pri Kauflande
• rozbité cesty
• nevyhovujúce nájazdy z chodníkov (sú buď strmé, alebo tam zavadzajú autá)
• nedoriešená statická doprava a z toho vyplývajúce nebezpečenstvo
• malá starostlivosť o zeleň a jej nedostatok
• od juhu sídliska by sa zišiel ochranný pás zelene
• skelet a parkovisko pri Kauflande – hnus

Centrum mesta:
• zanedbaný a prestarnutý mestský park, najmä okolie fontány
• málo atraktivity
• priestor pred Domom umenia a pod schodmi
• škaredé smetné nádoby
• zrušiť plot pred Slovanom
• „piešťanská diaľnica“ – komunikácia pod valom pozdĺž kanála zabitá dopravou
• zanedbané a špinavé parkovisko na Nálepkovej ul.
• objekty Lipa a Zelený strom
• škaredý priestor pred hotelom Satelit, budovou pošty, zanedbané parkovisko
• starý trh – namiesto námestia parkovisko
• neudržiavané chodníky pri Váhu a obtokovom ramene na Kúpeľnom ostrove
• dopravný chaos pred Kolonádnym mostom
• Beethovenova ulica – potenciál zničený parkovaním áut
• chýbajúce parkovanie pre zdravotne a telesne postihnutých
• veľa bicyklov na pešej zóne
• totálna ignorancia zákazu vjazdu
• chýbajúca zeleň na Winterovej ulici pred bývalým riaditeľstvom kúpeľov
• zlý stav zelene na Lide
• tma v parku, chýbajúce osvetlenie pred Domom umenia a amfiteátrom
• samá jama na starom trhu
• feťáci na Lide
• chýbajúci policajti v centre


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Piešťany 2034 – mesto bez stresu