Viktor Nižňanský: Prieskum potvrdil naše obavy a potrebu zmien

Dňa 16.03. 2021 zverejnili PAS a INEKO prieskum medzi podnikateľmi v okrese Piešťany o potrebe decentralizácie a možnostiach efektívnejšej spolupráce s predstaviteľmi samosprávy.

V roku 2018 sme zverejnili víziu o budúcnosti nášho mesta „Piešťany 2034 – mesto bez stresu“, upozornili na možné problémy a odporučili riešenia. To sme ešte nevedeli, ako naše závery a predpovede urýchli pandémia, ktorej musíme čeliť už celý rok a ktorá má mnohé negatívne dopady. Nielen zdravotné, osobné, ale aj pre podnikateľské subjekty. To, že vďaka štátnej podpore pracovných miest a tým udržania výnosu dane z príjmu fyzických osôb, mestá ešte nepocítili naplno dopady pandémie neznamená, že sme za vodou.

Jedným z hlavných princípov „šťastného a bezpečného mesta“ má byť obnovenie dôvery a široká spolupráca. K tomu patria aj nové formy komunikácie zvolených predstaviteľov mesta s občanmi, ktorí im dali svoju dôveru v to, že dokážu zabezpečiť nielen rozvoj mesta, ale najmä kvalitu života v ňom. Aby sme zistili čo si veciach myslia podnikatelia v meste a jeho okolí sme v roku 2020 participovali na príprave dotazníka pre prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a inštitútu Ineko, ktorý ho vo februári 2021, v spolupráci s podnikateľmi v okrese Piešťany, realizovali. Jeho cieľom bolo poskytnúť predstaviteľom mesta spätnú väzbu od podnikateľov a tiež hľadať možnosti efektívnejšej spolupráce.

Závery de facto potvrdili naše obavy a odporúčania z roku 2018. Nie že by sme z toho boli šťastní, naopak. Zároveň sa ukazuje, že nielen naše úvahy a poznanie, ale aj názory tých, bez ktorých rozvoj mesta nie je možný a ktorí výrazne prispievajú ku kvalite života v meste – živnostníci, zamestnávatelia, poukazujú na potrebu zásadných zmien nielen v spolupráci a komunikácii, ale aj činností inštitúcií, ktoré to majú v náplni práce.

Z prieskumu vyplynula, okrem iného zlá spolupráca podnikateľov a mesta, nedostatok informácií, nevytváranie príležitostí pre podnikateľov, aby sa mohli podieľať na rozvoji mesta, nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Budúcnosť mesta vidia podnikatelia v cestovnom ruchu, zdravotníctvu a vo wellnes, ktorej bráni najmä nespolupráca, nedostatočná infraštruktúra a nezáujem samosprávy. Mesto by sa malo, podľa výsledkov prieskumu zaoberať výstavbou nájomných bytov, sprístupniť športové zariadenia a realizovať špeciálne podporné programy pre rodiny s deťmi. Ako problém vnímajú kvalitu ciest, zdĺhavé stavebné a územné konanie a nízku kvalitu a dostupnosť zdravotných služieb. Problémom je aj nezáujem občanov, ale aj nedostatky vo fungovaní mesta, prílišná byrokracia, nedostatočné personálne vybavenie a málo finančných prostriedkov.

Osobitne si ceníme poznatok, že respondenti z okresu Piešťany výrazne podporujú posilnenie právomocí a financií miest a obcí. Na druhej strane presun zodpovednosti bude klásť čoraz väčší dôraz na kvalitu a spôsob spravovania mesta.

Výsledky celého prieskumu nájdete na www.ineko.sk/clanky.

Text: Viktor Nižňanský – Piešťany 2034 – mesto bez stresu

Ilustr. foto: Martin Palkovič