Dôležité termíny pre daňovníkov

Do konca januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Psíčkarom zanikla povinnosť platiť za psa začiatkom roka. Čiastkové daňové priznanie však musia podať pri každej zmene.

Mesto na svojej web stránke upozorňuje, že priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára. Túto povinnosť ma každý, kto v priebehu roka nadobudol nehnuteľnosť a vklad do katastra sa uskutočnil do 31. decembra 2015. Daňové priznanie podávajú aj daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2015 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.

„Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2016 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2016 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti,“ informovala radnica.

Poplatok za komunálny odpad musí zaplatiť každý, kto má v Piešťanoch trvalý alebo prechodný pobyt. Túto povinnosť majú aj ľudia užívajúci byt, nebytový priestor alebo iný objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, sadom a podobne.

Túto daň môže radnica znížiť alebo odpustiť. Napríklad vtedy, ak sa daňovník celý rok zdržiava v zahraničí. V takom prípade však musí vrátiť zbernú nádobu.

Čiastkové daňové priznanie na psa, musí jeho majiteľ podať pri každej zmene (úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk