Balneologické múzeum nechalo zreštaurovať obraz z 18. storočia

V roku 2016 sa do historickej zbierky múzea podarilo získať veľmi peknú olejomaľbu na plátne s motívom Ukladanie Krista do hrobu. Obraz je dielom neznámeho majstra a jeho lokalita nie je istá.

Pochádza buď z oblasti západného Slovenska, zrejme z oblasti Malých Karpát alebo zo Spiša. Datovaný je do druhej polovice 18. storočia.

Na obraze je scéna ukladania tela Ježiša Krista do hrobu. Hore je citát z evanjelia sv. Jána (Ján, hlava XIX) v latinčine a dolu (pod centrálnym motívom) zasa v nemčine. Citát sa vzťahuje k udalosti ako Jozef a Nikodém zavinuli telo Ježiša Krista do ľanovej plachty s vonnými látkami a uložili do nového hrobu: Ján XIX: Mŕtveho Ježiša Jozef a Nikodém pomazávajú a pochovávajú (preklad z latinčiny). Ján XIX: Ježišovo mŕtve telo Jozef a Nikodém do ľanovej plachty s vonnými látkami zavinuli a do nového hrobu položili (preklad z nemčiny).

Obraz pred reštaurovaním, celkový záber, foto E. Drobná

Obraz reštauroval reštaurátor Mgr. art Michal Mišáni, ktorý vyštudoval reštaurovanie nástennej maľby a závesného obrazu na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Obraz podrobil dôkladnému reštaurátorskému výskumu.

Konštatoval, že povrch maľby pokrýva relatívne hrubá vrstva stmavnutého laku a nečistôt, čo potláča pôvodný farebný i plastický výraz maľby.

Viditeľná bola aj drobná, rovnomerná, pavučinová krakeláž po celej ploche maliarskej vrstvy. Ďalším, dobre viditeľným poškodením bolo vypadanie maliarskej vrstvy spolu s hnedočerveným podkladom a to vo vodorovných i zvislých líniách. Je to dôkaz toho, že plátno v minulosti sňali zo spodného (napínacieho) rámu a zložili na štvoro.

Ústredný výjav obrazu, stav pred reštaurovaním, foto E. Drobná

Menšie poškodenia maľby a vypadanie tmavočerveného podkladu sa vyskytovali po celej ploche obrazu. Obraz v minulosti nažehlili na nové plátno pomocou vosku, ktorý bol dobre viditeľný v hrubých nánosoch. Sekundárne plátno po napnutí na podrám orezali po obvode zadnej hrany podrámu, čo znemožňovalo jeho prípadné dopnutie.

Pri pohľade na zadnú stranu obrazu bol vosk dobre viditeľný v hrubej vrstve po celej ploche plátna. Na obrazovej ploche boli urobené sondy aby bola zistená originálna farebnosť a jedna sonda v spodnej časti dolnej nápisovej pásky. Táto sonda zachádzala až za hranu obrazu.

Jej cieľom bolo zachytiť celkovú materiálovú skladbu obrazu, t. j. aj sekundárne plátno. Originálna farebnosť sa dobre zachovala a v sondách sa javila v jasnejších a studenších tónoch hlavne na svetlejších miestach maľby.

Strhávanie sekundárneho plátna zo zadnej strany obrazu, stav počas reštaurovania, foto M. Mišáni

Reštaurovanie realizoval M. Mišáni v súlade s návrhom na reštaurovanie. Obraz sňal z podrámu a opatril ochranným prelepom tvoreným japonským papierom. V ďalšom kroku mechanicky odstránil sekundárne plátno postupným strhávaním do kruhu pomocou skalpela.

Ústredný výjav obrazu, stav po reštaurovaní, foto E. Drobná

Po odstránení plátna muselo originálne plátno mechanicky očistiť od vosku pomocou skalpelu a terpentínu. Po očistení obraz ručne nažehlil na nové nosné plátno. Potom z obrazu odstránil ochranný prelep. Po stabilizácii maľby sa mohlo prikročiť k očisteniu maľby od nečistôt a laku. Následne miesta s chýbajúcim podkladom vytmelil, vyretušoval olejovými farbami Umton v damarovom laku. Nakoniec bol nastriekaný saténový lak Lefranc.

Zreštaurovaný obraz – celkový záber, foto E. Drobná

Rozsah reštaurovania bol daný rozsahom poškodení, výsledkami reštaurátorského výskumu a požiadavkami múzea ako vlastníka pamiatky.

Cieľom reštaurovania bolo v konečnom dôsledku odstránenie nečistôt a poškodení, výtvarné scelenie maľby a obnovenie umeleckohistorických kvalít olejomaľby.

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia – hlavného partnera projektu reštaurovania obrazu sa tento cieľ podarilo naplniť.

Text: Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná