Asociácia športových klubov Piešťany rekapitulovala rok svojej činnosti na Kongrese

Poslednú septembrovú nedeľu 29.9.2019 sa konal výročný kongres Asociácie športových klubov Piešťany (ďalej ako „AŠK PN“ alebo „Asociácia“), ktorého sa okrem zakladajúcich a riadnych členov zúčastnili aj vzácni hostia –  primátor Peter Jančovič, prednostka MsÚ Denisa Bartošová, prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko, zakladajúci člen Učenej právnickej spoločnosti Peter Sepeši a predsedníčka Olympijského klubu Piešťany Eva Muránska. Ďalšími pozvanými hosťami boli Andrej Hlaváč, Pavol Škodný, Lukáš Rusnák a Pavol Majerský. Z celkového počtu 29 členov sa kongresu zúčastnilo 21 členov.

AŠK PN má za sebou rok svojho fungovania. Na kongrese sa okrem schvaľovania rozpočtu, zadefinovania strategických cieľov na ďalšie obdobie, prerokovávali správy o svojej činnosti, ktoré predniesli predsedníčka dozornej rady Michaela Čamborová a prezident AŠK PN Peter Bohuš. Ten vo svojom príhovore zhrnul aktivity Asociácie za uplynulý rok. Medzi hlavé body diskusie, vrátane príspevkov od hostí, boli diskutované témy ohľadne aktuálnej situácie v súvislosti s mládežníckym športom. Vo vecnej diskusii sa potvrdil záver, že je nevyhnutné na danom stave stále pracovať a hľadať ďalšie riešenia, v ideálnom prípade v spolupráci so samosprávou, ktorá na stretnutí záujem o spoluprácu vyslovila. Primátor Peter Jančovič ocenil vznik AŠK PN na území mesta Piešťan, ktorého členmi je dnes 20 športových klubov (organizácií). Primátor vníma Asociáciu ako odborného partnera pri riešení otázok športu v meste a zároveň ocenil jeho odborné názory pri otázkach výstavby plavárne, športovej haly a tartanovej dráhy. Primátor by si zároveň prial, aby sa členmi Asociácie stali aj ďalšie doposiaľ nerozhodnuté kluby, ktoré sa na mesto obracajú s požiadavkami individuálne.

Šport je spoločenský fenomén. Je neoddeliteľnou súčasťou verejného života, faktorom priaznivo pôsobiacim na zdravý vývoj našich detí vo všetkých smeroch. Primárnym cieľom Asociácie je zlepšenie podmienok pre mládežnícky šport v meste. Prítomní členovia kongresu otvorili otázku finančnej podpory pre kluby venujúce sa mládeži s pôsobnosťou v Meste Piešťany. Ku tejto téme sa primátor Mesta vyjadril, že v súčasnom období, kedy sa začal tvoriť rozpočet na budúci rok, nevie dať žiadny prísľub o navýšenie. Ak sa však otvoria možnosti, bude prvý, ktorý do športu pre mládež prostriedky nasmeruje. V podobnom duchu sa vyjadrila aj prednostka MsÚ Denisa Bartošová. Ak bude priestor, tak spravia všetko preto, aby sa finančné prostriedky na činnosť športových klubov navýšili.

Ďalšou diskutovanou témou bola otázka športových tried. Vedenie Mesta Piešťany sa ohľadom tejto témy a možností vytvorenia školských športových tried na niektorej zo základných škôl v meste uviedlo, že ak by Asociácia dokázala dať záruky kapacitného naplnenia športových tried, tak to vidí reálne. Prednostka MsÚ Denisa Bartošová spresnila, že do úvahy prichádza len škola s veľkou kapacitou tried v ročníku a takou je základná škola na Brezovej ulici. Peter Bohuš i Ján Stachura sa vyjadrili, že v minulosti tieto snahy stroskotali na potrebe ponuky podmienok so strany Mesta, pričom problém z vyučujúcimi trénermi je možné v súčasnosti riešiť v spolupráci z klubmi.

Na kongrese tiež vystúpil Peter Sepeši, zakladajúci člen Učenej právnickej spoločnosti. Toto občianske združenie bolo založené v júni roku 2009 a myšlienka jej založenia je výsledkom pociťovania potrieb zlepšiť situáciu a postavenie športu na Slovensku.

Vysoká účasť členov, úroveň diskusie a prítomnosť vzácnych hostí dokazuje opodstatnenosť vzniku Asociácie, ktorej hlavnou náplňou je šírenie dobrého mena športu, najmä toho mládežníckeho, ale aj hľadanie ciest ako situáciu zlepšiť a posúvať dopredu. Veríme, že ďalší rok bude minimálne taký úspešný ako bol ten prvý.

Text a foto: Tlačová správa AŠKPN