Cenu Trnavského samosprávneho kraja získal Erich Kubica i ďalší Piešťanci

V utorok 27. septembra 2022 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 29 jednotlivcov a kolektívov. Z piešťanského regiónu sú medzi nimi primárka Daniela Klepancová, riaditeľka SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach Mária Múdra, ornitológ Erich Kubica a Asociácia športových klubov Piešťany.

„Trnavský kraj je hrdý na inšpiratívnych ľudí, ktorí z neho robia lepší domov pre nás všetkých. Svojim osobným príbehom alebo profesijným životom nás dlhodobo úspešne reprezentujú doma aj v zahraničí. Veľmi ma teší, že sme symbolicky vzdali úctu najvyšším župným ocenením ďalším 29 jednotlivcom a kolektívom. Všetkým ďakujem za to, že spolu tvoríme kraj a prekonávame výzvy každodenného života, aj časy nadväzujúcich kríz,“ povedal na margo ocenených trnavský župan Jozef Viskupič.

Ocenené boli dva kolektívy, a to Oddelenie neurológie Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, ktorý na Európskom kongrese zameranom na liečbu a prevenciu cievnej mozgovej príhody (ESOC – European Stroke Organisation Congress) získal najvyššie ocenenie, tzv. Diamant status, čím sa zaradil medzi špičkové oddelenia v Európe v starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou. Druhým oceneným kolektívom je Dobrovoľná civilná ochrana, ktorá sa zameriava na pomoc obyvateľom v rôznych nepriaznivých situáciách.

Od začiatku pandémie covid-19 sa združenie zapájalo do činností v prvej línii, v ostatných rokoch zasahovali pri veterných smrštiach a lokálnych povodňových hrozbách. Okrem iného, sú aktívni aj pri  utečeneckej kríze.

Zoznam ocenených, 27 jednotlivcov a dva kolektívy, schválili krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí. Cena bola udelená v siedmich kategóriách, a to vzdelávanie, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, doprava a občianska spoločnosť.

Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.


Mária Múdra
Za úspešnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu a osobitný prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v rámci regiónu. Svoju prácu vykonávala celý život na vysokej odbornej i pedagogickej úrovni. Za 31 rokov pôsobenia na SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach ako riaditeľka pripravila veľa absolventov pre oblasť záhradníctva, ovocinárstva. Aktívne pracovala v družení EUROPEA INTERNATIONAL, kde bola národným koordinátorom a od 2020 predsedkyňou organizácie EUROPEA Slovakia. Cena TTSK sa jej navrhuje pri príležitosti dovŕšenia dôchodkového veku a odchodu do dôchodku, ako ocenenie jej celživotnej kvalitnej pedagogickej i odbornej práce

Asociácia športových klubov Piešťany
Asociácia športových klubov Piešťany vznikla v roku 2018 a pod svoje krídla zjednotila desiatky športových klubov v meste Piešťany. Jej predstavitelia na čele s predsedom Petrom Bohušom sa venujú obrovskému množstvu akcií a zlepšeniu postavenia a situácie športu a športovcov v Piešťanoch. V poslednom období sa vcenujú príprave Koncepcie rozvoja športu v meste, aby sa šport a športovci mohli kontunálne rozvíjať. Koncepciu zameriavajú predovšetkým na mládež. Okrem toho sa venujú rôznym vzdelávacím aktivitám, každoročne organizujú festival Hory a mesto, ktorý sa venuje turistike v okolí Piešťan.

Daniela Klepancová
MUDr. Daniela Klepancová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia (HTO) pri
Nemocnici Alexandra Wintera n.o. v Piešťanoch, okrem práce na tomto oddelení a na hematologickej ambulancii riadila aj činnosť vakcinačného strediska na Poliklinike, Rekreačná č. 2 v Piešťanoch, ktoré je v prevádzke od januára 2021 až do dnešného dňa. Prevádzkovanie vakcinačného strediska bolo najmä v počiatočnom štádiu veľmi náročné. Okrem podávania vakcín priamo v stredisku, MUDr. Klepancová osobne podávala vakcínu aj klientom umiestnených v Domovoch sociálnych služieb v regióne Piešťany a Hlohovec. MUDr. Klepancová, ako námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť bola zodpovedná aj za zabezpečenie riadneho chodu oddelenia COVID-19, ako aj celého chodu nemocnice počas ťažkého pandemického obdobia. Za enormné pracovné nasadenie a zvládnutie aj tých najnáročnejších úloh si ocenenie TTSK MUDr. Daniela Klepancová právom zaslúži.

Erich Kubica
Erich Kubica svoj život zasvätil ochrane prírody, ornitológii, chovateľstvu, histórii, ale aj edukácii mládeže a popularizácii vedeckých informácií. Ako ornitológ sa roky venuje vtáctvu v chránenej krajinnej oblasti Sĺňava, kde zabezpečuje starostlivosť a údržbu o areál hniezdenia chránených druhov vtákov, ale aj ornitologickú činnosť ako krúžkovanie, sledovanie a spočítavanie hniezdiacich párov. Okrem toho sa venuje aj edukačnej činnosti. V areáli výsadby na brehu Sĺňavy usporadúva prezentácie pre deti zo škôl a budje tak ich vzťah k prírode. Vzácnosť chráneného územia prezentuje pri rôznych príležitostiach aj pre novinárov, ktorí následne svojimi článkami vzdelávaj širokú verejnosť. Okrem týchto aktivít spolupracuje tiež na dokumentárnych filmoch o prírode, či o histórii v oblasti ornitológie. Pôsobil tiež ako lektor v Elektrárni Piešťany, kde pútavým spôsobom približuje zaujímavosti prírody a vedy deťom z blízka i ďaleka. V rámci prednáškovej činnosti spolupracuje s Balneologickým múzeum v Piešťanoch, pričom sa zúčastňuje tiež na archeologických prácach, napr. aj pri objavení vzácnych mamutích klov. Je tiež vášnivým zberateľom historických predmetov z oblasti ornitológie a chovu vtáctva, pričom svoje exponáty nenecháva iba ležať v depozite, ale prezentuje ich širokej verejnosti v rámci výstav a prednášok. V tomto roku oslavuje okrúhle životné jubileum.

Zdroj: Tlačová správa TTSK