Blog Jozefa Drahovského: Krajské zastupiteľstvo bude aj o cyklotrase Vrbové – Chtelnica

V stredu 5. apríla sa o 13-tej hodine v Trnave uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Po kontrole plnení uznesení a drobnej úprave rozpočtu bude vyhodnotené ďalšie kolo obchodných verejných súťaží, nasledovať budú návrhy prevody vlastníctva a rekonštrukcie, či nájmy nehnuteľností. V závere príde na rad schvaľovanie dotácií a informácie o zmenách rozpočtu a dlhoch, ako aj akciách a projektoch.

V ďalšom kole obchodnej verejnej súťaže sa zapojilo niekoľko záujemcov, ktorí splnili minimálnu cenu podania, a tak sa napríklad aj pozemok v Piešťanoch na Mojmírovej pravdepodobne odpredá za 130 tis. eur. O zvyšné nehnuteľnosti pri SOU vodohospodárskom, bývalej hláske letiska, budove SPŠE na námestí ako aj bývalom Figare neprejavil záujem nikto, takže prechádzajú automaticky do ďalšieho kola.

Blok piatich bodov dotácií do oblastí kultúry, mládeže, zdravia, sociálnej pomoci a športu rozdelil celkovo 300 tis. EUR medzi uchádzačov zo všetkých okresov. Piešťanským žiadateľom sa z tejto sumy „ušlo“ v tomto roku 26 307 EUR. Celkovo v okrese Piešťany je navrhnutých na podporu 71 menších a väčších projektov a najviac podporeným projektom bude pravdepodobne Materské centrum Úsmev.

V bode 15 je zo 14 žiadostí o dotácie z IROP pre modernizáciu škôl zapojená aj SOŠ technická z Piešťan, ktorá by realizovala projekt modernizácie učební.

V bloku informácií sa dozvieme, že z prebytku rozpočtu z roku 2016 bude realizovaná aj rekonštrukcia areálovej kanalizácie a strechy telocvične na hotelovej škole v Piešťanoch, rekonštrukcia vstupu do budovy školy na Gymnáziu Pierra de Coubertina a modernizácia bezpečnostného systému Balneologického múzea.

Tri informácie sa týkajú aj investícií do cyklotrás, kde v našom okrese je navrhnutá nová cyklotrasa Chtelnica – Vrbové v dĺžke 10 km, ktorá má byť realizovaná z vlastných zdrojov TTSK, kde sa odhadujú náklady na realizáciu cca. 75 tis. EUR na 1 km novej cyklotrasy. Financie na tento účel sú zahrnuté v rozpočte TTSK v celkovej sume 1,5 mil. EUR.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a 4. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 č.1/2017
3. Dodatok č. 5 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
4. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 27. kola obchodnej verejnej sútaže
5. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 28.kola obchodnej verejnej sútaže
6. Rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/507 a II/572 Dunajská Streda – vysporiadanie majetkových vzťahov
7. Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1146 v k.ú. Skalica do vlastníctva TTSK
8. Prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz na základe obchodnej verejnej sútaže
9. Prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej sútaže
10. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2017 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017“
11. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 2/2017 „Podpora mládežníckych aktivít na rok 2017“
12. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 3/2017 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“
13. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 4/2017 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v  TTSK“
14. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 5/2017 „Podpora športových aktivít pre  všetkých na rok 2017“
15. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-14, vrátane schválenia ich realizácie a spolufinancovania z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

16. Informácie
a) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 31.12.2016
b) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.12.2016
c) Informácia – Návrh využitia prostriedkov z prebytku hospodárenia z roku 2016
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – február 2017
e) Informácia o rekonštrukcii ciest a mostov z Registra investícií na roky 2016 – 2017
f) Informácia o použití financných prostriedkov na investicné akcie a opravy v roku 2016 pre OvZP
g) Informácia o strategických dokumentoch TTSK v oblasti cyklo a o doplnkovej cykloinfraštruktúre a marketingu
h) Informácia o podpore projektových dokumentácií na budovanie cyklotrás
i) Informácia o budovaní cykloturistických trás z vlastných zdrojov
j) Informácia o výsledku kontroly projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK v období udržateľnosti
k) Informácia – Návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK
l) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 28.02.2017 programového obdobia 2007-2013
m) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 28.02.2017 programového obdobia 2014-2020
n) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od februára 2017 do júna 2017
17. Rôzne
18. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Text: Jozef Drahovský