Predvolebná anketa: Opraví mesto Kolonádový most?

V treťom kole ankety, ktorej cieľom je verejnosti predstaviť názory kandidátov na členov mestského zastupiteľstva, sme sa pýtali: „Kolonádový most potrebuje rekonštrukciu za približne 1,8 mil. eur, na ktorú sa radnici dlhodobo nedarí získať peniaze z grantových zdrojov. Hlasovali by ste za opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky z vlastných zdrojov mesta, resp. z úver?“

Pred blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy ponúkame kandidátom na poslancov možnosť predstaviť svoje názory a postoje širokej verejnosti. Každý, kto sa chce touto formou predstaviť, môže napísať na adresu redakcia@zpiestan.sk. Obratom mu odošleme anketové otázky a odpovede zverejníme spolu s odpoveďami ostatných kandidátov.Volebný obvod číslo 1

1. Mária Beňová, 67 r., dôchodkyňa, SMER-sociálna demokracia

Kolonádový most je kultúrna pamiatka, ktorá získala mnohé ocenenia, preto by som určite hlasovala za jej rekonštrukciu. Môj názor, ktorý sa mi podaril presadiť pri predaji pozemkov pod Fuelom cca 800.000 €, že finančné prostriedky získané z predaja mestského majetku treba investovať opäť do majetku. Mrzí ma, že nikto z poslancov teraz nedal uznesenie odložiť peniaze z predaja pozemku oproti Kauflandu na tento účel. Samozrejme treba počítať aj s možnosťou získania finančných prostriedkov z EÚ, Ministerstva kultúry, Nórskych fondov až nakoniec by som hlasovala za úver.

2. Matej Beseda, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

– Nesúhlasím, aby náklady na rekonštrukciu mosta hradilo výhradne mesto z vlastných zdrojov, ani aby sa na rekonštrukciu čerpal úver, ktorý by mesto malo dlhodobo splácať.

– Kolonádový most je nielen národnou kultúrnou pamiatkou, ale aj významným premostením mesta s Kupeľným ostrovom a tak vlastne i súčasťou Kúpeľov.

– Na rekonštrukcií by sa mali podieľať aj Kúpele a v tomto smere je potrebné s Kúpeľmi iniciovať vypracovanie plánu na obnovu mosta. Pokiaľ sa preukazne potvrdí, že Kúpele apriori nemajú záujem o spoluprácu v tak citlvej otázke, akou je Kolonádový most, potom hľadať voči Kúpeľom alternatívny vzťah.

3. Michal Bezák, Ing., Mgr., 35 r., obchodný riaditeľ, SPOLU-občianska demokracia

Keďže na mostnej konštrukcii sú viaceré poruchy, ktoré rôznym spôsobom (z hľadiska závažnosti) ovplyvňujú bezpečnosť, musí byť rekonštrukcia mosta z krátkodobého hľadiska nevyhnutnosťou. Pokračujúca snaha o získanie dotácie s dôrazom na bezpečnostnú rekonštrukciu aj s využitím petičného práva občanov Piešťan. Obnova mosta so zriadením galerijných priestorov, informačno-prezentačných priestorov, vrátane pitného pavilónu je síce veľmi zaujímavý, ale z pohľadu získania tak objemného grantu ťažšie dosiahnuteľný. Možnosť vstupu súkromného investora pri rozsiahlejšej rekonštrukcií pri bezvýznamnom zásahu do projektovej dokumentácie by bola cesta.

4. Jozef Drahovský, Mgr., 42 r., softwarový inžinier, nezávislý kandidát

Ak sa jedná o kultúrnu pamiatku, čo sa aj jedná, aj keď vo vlastníctve mesta, tak by mala byť financovaná prevažne z fondov na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, poprípade v spolupráci s kúpeľmi v Piešťanoch. Pokiaľ nejde o rekonštrukciu z havarijných dôvodov, tak nepodporím rekonštrukciu zo zdrojov mesta.

5. Tomáš Drobný, 39 r., správca majetku, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko

Veľa vecí v Piešťanoch potrebuje opravy. Navyše naše mesto je už pre úverované. Neviem prečo sa toľko vecí robilo na úver. Zadlžili mestskú pokladnicu  a teraz aby sme my a naše deti tieto úvery splácali. Ja by som hlasoval za opravu mosta ale z vlastných zdrojov a vyjednával s krajom a štátom ale aj s kúpeľmi,  aby prispeli na opravu mosta. Veď by to malo by to byť aj v ich záujme.

6. Marian Fabian, Ing., 67 r., podnikateľ, Národná koalícia

Zásadnou chybou samosprávy v Piešťanoch je to že sa správa presne tak, ako keby odpovedala na otázky tejto predvolebnej kampane: vytýči sa otázka (predloží sa materiál na zastupiteľstvo) a kandidáti odpovedajú (poslanci hlasujú).

Anketa je anketa, jednoduché odpovede na jednoduché otázky, ale hlasovanie poslancov musí byť systémové, podľa schválených programov a projektov

Moja odpoveď pri tejto otázke – budem pýtať: má mesto program pre ochranu pamiatok? Ak nemá, tak odmietam hlasovať o akejkoľvek investícií, žiadam najprv program: čo chceme dosiahnuť, ako sa bude investícia splácať, alebo inak prispievať životu v meste.

Výnimka je havarijný stav: budem hlasovať za odstránenie poruchy v minimálne nutnom objeme ale aj tak sa budem pýtať – prečo, koho vinou sa most neudržiaval, prečo sa na to nepripravilo financovanie.

11. Erik Hlavatý, 42 r., manager, nezávislý kandidát

V tejto chvíli by som určite NEhlasoval za opravu Kolonádového mosta z vlastných zdrojov mesta alebo využitia úveru. Ak sa radnici dlhodobo nedarí získať peniaze z vlastných zdrojov niekde, alebo v niekom bude pravdepodobne chyba. Nie je to síce súčasť otázky ale sú to spojené nádoby… Na radnici by mali pracovať naozajstní odborníci. Z tohoto titulu by som robil všetko pre to, aby sme využili grantové zdroje. A ak niekto zlyhá treba aby niesol osobnú zodpovednosť! Možno stojí za diskusiu participácia (aspoň z časti) Kúpeľov, veď ide aj o ich prosperitu. Neverím tomu, že peniaze na národnú kultúrnu pamiatku nevieme získať či už na Úrade vlády, Ministerstve kultúry, alebo zo spomínaných grantov!

13. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

Napriek tomu, že Kolonádový most je jedným zo symbolov mesta a každému poslancovi má záležať na jeho udržiavaní si uvedomujem, že 100% financovanie jeho rekonštrukcie z prostriedkov mestského rozpočtu nie je reálne. Preto sa musíme za každú cenu usilovať o získanie dotácie na túto rekonštrukciu či už zo zdrojov EÚ, nórskych fondov, alebo pomocou národnej, resp. regionálnej pomoci. Pre najbližšie roky sa mi nevidí vhodné brať úver na rekonštrukciu mosta, nakoľko predpokladám investície do budovania plavárne, resp. kúpaliska a táto realizácia si bude vyžadovať navýšenie úverového zaťaženia zo strany mesta.

15. Ján Krupa, Mgr., 47 r,. farmaceut, Kresťanskodemokratické hnutie

Kolonádový most je nepochybne jednou z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v Piešťanoch, ktorá sa navyše hrdí prívlastkom národná. Taktiež patrí k vrcholom funkcionalistickej architektúry Slovenska. Preto potrebná rekonštrukcia tohto mostu musí patriť medzi priority budúceho vedenia mesta. Ideálne by bolo viaczdrojové financovanie ako napr. z fondov EÚ, nórskych fondov, ale taktiež aj z prípadného úveru. Pasívne sa prizerať postupnému chátraniu tejto výnimočnej stavby len z dôvodu, že nám na jej opravu niekto neposkytol adekvátne finančné zdroje, by bolo nezodpovedné a neodpustiteľné. Prípadov, kedy mestská samospráva musela z vlastných zdrojov zachraňovať svoje kultúrne dedičstvo, je na Slovensku viacero.

16. Beáta Líšková, Mgr., 51 r., ÚPSVaR-radca, SMER-sociálna demokracia

Kolonádový most je národná kultúrna pamiatka, ktorý spája kúpeľný ostrov s mestom, je v zozname národných kultúrnych pamiatok, na ochranu ktorých je výzva rezortu kultúry zameraná. Je našou povinnosťou, aby bola kompletne zrekonštruovaná a stala sa atraktívnym miestom pre obyvateľov i návštevníkov Piešťan.

Radnica má vypracovaný projekt kde žiadala nenávratnú pôžičku v objeme 1,8 miliónov eur. Spoluúčasť z mestských prostriedkov by mala tvoriť niečo málo nad 91-tisíc eur. Toto je možná cesta nezaťažiť rozpočet mesta a samozrejme aby to nepocítili občania mesta Piešťany. Tu je potrebné aj spomenúť pozíciu primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách a jeho silný proaktívny  postoj pre mesto Piešťany pri získavaní a využívaní prostriedkov z fondov Európskej únie, grantov a samozrejme financií zo samosprávy vo všetkých oblastiach.

19. Nadežda Mikolášiková, 76 r., výtvarníčka-galeristka, nezávislá kandidátka

Kolonádový most – architektonická pamiatka, je vstupnou bránou na Kúpeľný ostrov. Mesto by malo len z časti pokryť náklady na rekonštrukciu. Na jej realizácii a finančnom pokrytí čiastky 1,8 mil. eur by sa rozhodne mali podieľať aj kúpele.

21. Ivan Samuhel, Ing., 73 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Po vyhodnotení projektu rekonštrukcie a jej odsúhlasení by som hlasoval za opravu.

22. Ján Stachura, Mgr., 28 r., štátny zamestnanec, futbalový tréner, nezávislý kandidát

Kolonádny most je národná kultúrna pamiatka, najdlhší krytý most na Slovensku, neodmysliteľný symbol Piešťan a musíme spraviť maximum pre jeho zachovanie. Som však proti tomu, aby si mesto bralo za týmto účelom úver, či používalo vlastné zdroje. To by bolo nezodpovedné. Jednoducho keď máte v rodine ledva čo jesť, nepôjdete si kúpiť drahé auto…

Mesto je v nezávideniahodnej situácii. Nesmieme túto situáciu podceniť a musíme hľadať všetky možné cesty. Treba pokračovať v snahe o získanie eurofondov, osloviť príslušné nadácie, pokúšať sa o financovanie cez programy cezhraničnej spolupráce či uchádzať sa o nenávratnú štátnu podporu a využiť všetky možné nástroje štátnej pomoci.

29. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 57 r., muž v domácnosti, nezávislý kandidát

Most je nielen kultúrnym dedičstvom ale doslova aj symbolom nášho mesta, preto je v prvom rade v jeho záujme dať ho do poriadku. Ak by bol projekt dobre pripravený, tak budem určite hlasovať za. Zároveň by si mal aj štát uvedomiť, aké sú jeho povinnosti vo vzťahu k takýmto pamiatkam. V neposlednej miere by mali mať záujem o rekonštrukciu mosta Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Pri dobrej komunikácii by sa možno našli aj iné firmy, ktoré by sa podieľaním na obnove mosta mali záujem zviditeľniť. Mesto musí využiť všetky možnosti na získanie financií a ak to inak nepôjde, tak by malo rekonštrukciu mosta financovať z vlastných zdrojov, respektíve z úveru. Som presvedčený, že ide o dobre investované prostriedky.

Volebný obvod číslo 2

2. Ladislav Bábik, Ing., 47 r., manažér, nezávislý kandidát

Podľa mne dostupných informácií Kolonádový most nie je len majetkom mesta Piešťany. Majiteľom niektorých častí sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Nevidel som detailný návrh kalkulácie a rozpočtu rekonštrukcie, takže neviem sa vyjadriť zodpovedne k predpokladanej výške nákladov na rekonštrukciu Kolonádového mostu. Rekonštrukcia mostu nezahŕňa len sanáciu poškodených pilierov, ale iné náklady, ktoré nesúvisia s pôvodným zámerom. Je nutné rozdeliť náklady na dve časti. Jedna časť sa bude týkať len sanácie pilierov. Druhá časť sa bude dotýkať ostatných činnosti ako napr. architektonické dotvorenie mosta. Určitú časť mesto už získalo ako dotáciu vo výške 150 tisíc EUR z MK SR. Podľa môjho názoru je nutné začať komunikovať s kúpeľmi ako ďalším majiteľom o prerozdelení nákladov. Kolonádový most neslúži len občanom mesta Piešťany ale aj kúpeľným hosťom.

6. Dušan Daniška, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

Najprv skúsim byť stručný a pospájať niekoľko – pre mňa – logických súvislostí. Následne navrhnem riešenie. Kolonádový je unikátna architektonická pamiatka, ktorá by si zaslúžila svoju starostlivosť.
Zároveň slúži ako jediná spojnica medzi mestom a kúpeľmi. Je teda aj v záujme kúpeľov, aby fungoval.
Stratou kolonádového mosta stratia aj kúpele.
Tie by teda mali vyvinúť energiu na to, aby bol zrekonštruovaný. Nech vznikne pracovná skupina, do ktorej budú zaradení aj pracovníci kúpeľov, a ktorej cieľom bude získanie financií. Pracovníci kúpeľov nech vložia svoje know-how pri získavaní financií a plánovaní rekonštrukcie. Ak by jediná možnosť bol komerčný úver, tak na jeho splácaní nech sa podielajú aj kúpele.
Môže to byť prvý projekt, kedy sa obnoví zamrznutá komunikácia kúpeľov s mestom.

7. Michal Fiala, 32 r., poslanec mestského zastupiteľstva, samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát

Mesto Piešťany získalo 150 000€ na jeho sanáciu, resp. rekonštrukciu. Čo presne sa bude robiť sme sa pýtali, odpoveď z mestského úradu nebola jednoznačná. Pravdepodobne asfaltový povrch, zábradlia. Určite je to nedostatočná suma. Nerád by som aby sa na most čerpali úverové zdroje. Myslím, že mesto by sa malo znova pokúsiť o ďalšie nenávratné zdroje, pokiaľ bude možnosť. Na moste by podľa môjho názoru malo pribudnúť viac lavičiek.

8. Peter Fiala, 62 r., vedúci strediska SMP, nezávislý kandidát

Táto otázka súvisí s mojou minulotýždňovou odpoveďou. Pripomeniem poslednú vetu: Kým nebudeme mať v meste opravené cesty, verejné osvetlenie a zrekonštruované všetky budovy škôl a škôlok, je investovanie do bazéna plytvaním verejných zdrojov. Pridal by som k tomu … a kým nebudeme mať zrekonštruovaný Kolonádový most. Takže odpoveď je ÁNO. Most je dominantou a pýchou Piešťan. Je nevyhnutné sa oň postarať a ak sme vyčerpali všetky možnosti grantov, darcov, štátnych peňazí (ministerstvo, vláda), potom musí mesto siahnuť do vlastnej kasy.

9. Lívia Gregoričková, Ing., 30 r., referentka, SME RODINA- Boris Kollár

Ministerstvo kultúry zatiaľ oznámilo poskytnutie dotácie vo výške 150 tisíc eur. Verím, že rezort kultúry v druhom kole rokovania dôjde k pozitívnemu prehodnoteniu výšky dotácie. Ak by sa to nepodarilo, žiadala by som financie z EÚ. V najhoršom by som hlasovala za úver, pretože ide o mestskú kultúrnu pamiatku a zhoršuje sa stav nosnej konštrukcie, nefunguje izolačná schopnosť vozovky a stav strešnej krytiny nad promenádou je dezolátny. Pre mesto by bolo veľkým prínosom, keby sa projekt zrealizoval. Okrem rekonštrukcie mostnej časti, nadstavby a komplexnej obnovy interiéru by sa zriadilo infocentrum, ktorého predmetom činnosti by boli aktivity, ako napr. besedy, workshopy a stretnutia s občanmi a návštevníkmi. Taktiež zriadenie galérie na workshopy, vernisáže, výstavy, umelecko-kultúrne projekty a pod.

12. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Nemal som zatiaľ možnosť si naštudovať technickú dokumentáciu k stavu mosta. Piešťanský denník uverejnil závažnú informáciu, že jeden s pilierov mosta je podmytý. To je už vec statiky, most môže padnúť. Toto sa musí riešiť čím skôr, ak to nepôjde inak, aj z vlastných zdrojov mesta. V najhoršom prípade je aj úver na mieste, len mesto sa nebezpečne blíži k dlhovému stropu. Každopádne sa musí jednať o dotácii od kúpeľov, most slúži hlavne im. Pre ďalšie  práce na moste navrhujem získať prostriedky z fondov.

Fondy nie sú len Eurofondy, sú fondy švajčiarske, nórske aj iné. Ide o to, že aj tie fondy sa radi prezentujú niečím, čo je po nich dlho vidieť, niečím nevšedným a tým náš Kolonádový most je. Vidím tam veľkú šancu, len treba na tom začať pracovať od prvej chvíle nového zastupiteľstva.

14. Igor Kopáčik, Ing., 53 r., konštruktér, SPOLU-občianska demokracia

Kolonádový most je národná kultúrna pamiatka, preto je nevyhnutné aby sa na jej obnove vo významnej miere podieľal štát, resp.EÚ a jej fondy. Krajinský most je v správe TTSK, teda predpokladám použitie iných zdrojov ako podielových daní či úveru mesta. Na jeho obnovu už podľa dostupných informácií prebieha výberové konanie dodávateľa prác. Odborníci stav oboch hlavných premostení rieky Váh hodnotia ako veľmi zlý, pritom mesto má povinnosť starať sa o bezpečnosť svojich občanov. Piešťany majú prekvapivo veľa premostení rôznych tokov, nielen rieky Váh, preto bude mojou prioritou trvať na postupnej obnove všetkých a nedopustiť odkladanie tohto problému do budúcnosti.

15. Matúš Kromholc, Mgr., 31 r., prezident športového klubu, nezávislý kandidát

Radnici sa nedarí získať peniaze na opravu Kolonádového mosta z grantových zdrojov práve preto, lebo sa na ňom nachádzajú súkromné prevádzky. Najskôr treba zmeniť využitie mosta z podnikateľského na verejno-prospešný, napríklad na galériu historických fotografií Piešťan a kúpeľov, históriu liečebných prameňov a informačný Kiosk pre turistov. Následne podať žiadosť o grant znovu a rekonštrukciu by sme mali kompletne uhradenú z grantov

21. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy, Národná koalícia

Kolonádový most je nielen úžitkovou spojnicou obidvoch brehov Piešťan. Z tohto dôvodu je potrebná maximálna starostlivosť o jeho udržiavanie, aby bol plne funkčný a v plnej kráse prevádzkyschopný. Financovanie rekonštrukcie kolonádového mosta v čiastke 1,8 mil. Eur z prostriedkov mesta je v súčasnosti nereálne. V prvej fáze riešenia vzhľadu a stavu kolonádového mosta by som zabezpečil jeho nízkonákladovú údržbu cez príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany. Súčasne by som intenzívne rokoval so spoločnosťou SLKP a s domácimi aj so zahraničnými inštitúciami a hľadal riešenie na plnohodnotnú rekonštrukciu. V druhej fáze by nasledovalo zmluvné zabezpečenie rekonštrukcie a v ďalších fázach samotná realizácia práce a prevzatie diela.

23. Lukáš Stredanský, Mgr., 32 r., pracuje v rodinnej firme, Kresťanskodemokratické hnutie

Financovanie opravy Kolonádového mosta len z rozpočtu mesta je absolútne nereálne. Úlohou poslancov bude podporiť primátora v snahe získať na túto rekonštrukciu prostriedky z EU, alebo štátneho rozpočtu. Nejedná sa o lávku cez potok Dubová, ale o národnú kultúrnu pamiatku. Osobne by som pod heslom „spoločensky zodpovedné podnikanie“ rád videl aj príspevok kúpeľov. Aj keď to nepovažujem za reálne.

26. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Realizácia opravy sa môže robiť po etapách. Na opravu národnej kultúrnej pamiatky sa žiadalo a bude žiadať stále. Štát veľmi jednoducho previedol na samosprávu, cesty, chodníky, mosty… Avšak z podielových daní a zo štátneho príspevku na obec nie je možné financovať opravy a rekonštrukcie v tak veľkom finančnom objeme, toto je podstata príjmov v rozpočte mesta. Na veľké opravy a rekonštrukcie si samospráva berie úver, alebo sa snaží získať financie z grantov. Most slúži všetkým a je pýchou mesta. Socha Barlolámača sa stala podkladom pre znak mesta. Určite by som hlasoval znova za akékoľvek prostriedky na rekonštrukciu mosta, ako som ako poslanec hlasoval aj v minulosti. Vstaň a choď – je nápis na moste, a je tým najlepším mottom pre nás všetkých, ktorí si vážime históriu a pomáhame svojou troškou v krásnom meste Piešťany.