Predvolebná anketa: Čo bude s Kursalonom?

V piatom kole ankety, ktorej cieľom je verejnosti predstaviť názory kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, sme sa pýtali: „Po voľbách to bude už rok, odkedy je čast budovy Kúpeľnej dvorany prázdna. Ako by ste z pozície poslanca prispeli k tomu, aby Kursalon nezačal chátrať a neskončil podobne ako neďaleký Slovan?“

Volebný obvod číslo 1

2. Matej Beseda, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Pokiaľ Kúpele zvýšil prenájom poslednému prevádzkovateľovi Kursalónu z dôvodu neschopnosti pokryť skutočné náklady na prevádzku a údržbu objektu. Potom vidím ako riešenie prenájom priestorov Kursalónu ekonomicky aktívnemu subjektu. Ako poslanec by som inicioval aby Mesto Piešťany v spolupráci so zástupcami Kúpeľov Piešťany oslovili čo najširší okruh možných prevádzkovateľov gastronomických služieb, spoločenských a kultúrnych podujatí a pod. tak, aby za cenu prijateľného nájomného (dôležitá súčinnosť vlastníka) Kursalón opäť ponúkal atraktívnu možnosť posedenia, spoločenských akcii v centre Piešťan.

Keďže Kursalón bol počas celej letnej sezóny zatvorený. Je možno namieste položiť si otázku, či Kúpele hľadali nájomcu pre prevádzku Kursalónu… či majú vôbec záujem aby Kursalón slúžil pôvodnému účelu.

3. Michal Bezák, Ing., Mgr., 35 r., obchodný riaditeľ, SPOLU-občianska demokracia

Ak by mesto nemalo s nehnuteľnosťou ďalší zámer a na jej opravu i údržbu nevynakladalo žiadne finančné prostriedky, by pre takýto majetok dubiózneho charakteru existovali len dve možnosti, a to dlhodobý nájom alebo odpredaj. Treba si uvedomiť, že z roka na rok dochádza k znižovaniu hodnoty, čo znamená, že ak by sme pokračovali takto ďalej, o pár rokov by nemusel o túto nehnuteľnosť už vôbec nikto prejaviť záujem. Dopadla by teda s najväčšou pravdepodobnosťou ako neďaleký Slovan.

5. Tomáš Drobný, 39 r., správca majetku, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko

Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som dal návrh , aby primátor oslovil majiteľov Kursalonu s požiadavkou, aby mestu prenajali túto nehnuteľnosť na viac rokov za symbolickú cenu nájmu. Mesto by ju využívalo na reprezentačné účely, plesy , stužkové , predstavenia atď. Mesto Piešťany by takto nemuselo platiť nájom za svoje akcie a budova by sa udržala v dobrom stave. Novootvorená prevádzka by mala aj vlastnú kuchyňu, pričom by bolo vhodné  navrhnúť spoluprácu Hotelovej  akadémii Ľudovíta Wintera  a  Združenej strednej škole obchodu a služieb na Mojmírovej ulici.

6. Marian Fabian, Ing., 67 r., podnikateľ, Národná koalícia

Ako som už písal o kolonádovom moste – mesto nepracuje systémovo. Jedna havária či zatvorená kultúrna pamiatka po druhej. Kúpele Piešťany sa vzdávajú priestorov ktoré nezarábajú, rovnako ako sa zbavili 1400 zamestnancov – teraz sa vzdávajú Kursalónu. Našim cieľom ako poslancov Národnej koalície je zabezpečiť aktívny prístup mesta k svojmu majetku. Cieľom je vytvorenie osobitnej kreatívne a dôsledne pracujúcej štruktúry – nech je to len jeden človek –  ktorý so všetkým tlakom verejnej správy zabezpečí starostlivosť o (spolu)majetok mesta. Musí pritiahnuť SLKP k spolupráci, zabezpečiť vytýčenie a realizáciu spoločných zámerov, napríklad – nech sa z Kursalónu stane ďalší objekt Slovenskej filharmónie, filmového festivalu, hudobných kurzov, priestorov pre konanie konferencií… Musíme dosiahnuť, aby sa mesto začalo starať, nie len krčiť plecami – veď čo my už len môžeme.

11. Erik Hlavatý, 42 r., manager, nezávislý kandidát

V tejto otázke som celkom dobre orientovaný keďže koncom minulého roka som viedol v mene korporácie pre ktorú pracujem rozhovory o prenájme Kúpeľnej dvorany.
Ako to už býva nič nie je čierno-biele a to platí aj v tomto prípade. Musím vyzdvihnúť ústretovosť Kupeľov, všetko však stroskotalo na Pamiatkovom úrade keďže Dvorana je národná kultúrna pamiatka.
Aby som konkrétne odpovedal: nie je ľahké prenajať 3000 m2…, z pozície poslanca by som hľadal firmy ktoré by prejavili záujem o toto miesto, samozrejme v úzkej spolupráci s Kúpeľmi. Možno by bolo dobré ponúknuť rôzne stimuly, znova však zdôrazňujem aj zo strany mesta aj zo strany Kúpeľov.
Je to veľmi tenká plocha keďže Kúpeľná dvorana je pýchou Piešťan, ale majetok Kúpeľov.

13. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

Hlavné riešenie je stále dookola rokovať s kúpeľmi, aby budovu nenechali schátrať a pomáhať im nájsť vhodné využitie týchto priestorov. Keďže sa budova nachádza v centre mesta v mestskom parku je dôležitou budovou a ak z nej vznikne zrúcanina, tak sa výrazne naštrbí obraz Piešťan. Z tohto dôvodu, v prípade neúspechu rokovaní o jej záchranu, by som sa prikláňal k myšlienke vyvinúť snahu získať Kúpeľnú dvoranu do vlastníctva mesta.

15. Ján Krupa, Mgr., 47 r,. farmaceut, Kresťanskodemokratické hnutie

V poslednej dobe sa stále častejšie stretávam s názorom, že sa kúpele postupne menia zo strategického partnera mesta Piešťany na jeho úhlavného protivníka. Znie to možno trochu paranoidne, ale asi viacerí poznáme výrok: „To že si paranoidný, ešte neznamená, že Ťa nesledujú.“ Ale vážne. Čo sa týka Kursalonu, treba rokovať, rokovať a ešte raz rokovať a pri tom využiť všetky zákonné prostriedky, kontakty a vplyv na to, aby sme zabránili vzniku ďalšieho miesta duchov. Piešťany tu musia byť v prvom rade pre ľudí!

19. Nadežda Mikolášiková, 76 r., výtvarníčka-galeristka, nezávislá kandidátka

Kursalon – prvý objekt, ktorý postavili Winterovci – národná kultúrna pamiatka, vyžaduje urýchlené riešenie jeho využitia. Obzvlášť preto, že Balneologické múzeum tam má hlavnú expozíciu a administratívu. Môj návrh na využitie je rozšírenie expozícií múzea, odborná knižnica, študovne, v hlavnej sále galéria, ktorá by bola stálou expozíciou moderného umenia a zároveň by sála slúžila ako sobášna sieň. V reštauračnej časti by bola reštaurácia s kaviarňou a s umeleckým klubom. Tento návrh potrebuje podporu Trnavského samosprávneho kraja, pod ktorý patrí múzeum a nesmie chýbať spoluúčasť vedenia mesta a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

21. Ivan Samuhel, Ing., 73 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Podporil by som jeho oživenie po kladnom rokovaní s majiteľom a jeho sprevádzkovanie.

22. Ján Stachura, Mgr., 28 r., štátny zamestnanec, futbalový tréner, nezávislý kandidá

Kursalon je jeden z čiastkových problémov veľkého problému mesta – vzťahu s kúpeľmi, keďže ho rovnako ako Slovan vlastnia práve kúpele. Ako poslanec sa určite budem snažiť o komplexné a systematické riešenie „vzťahu s kúpeľmi“. Jednoducho budeme musieť vystúpiť zo svojej komfotnej zóny a intenzívne čeliť tomuto problému, lebo inak nás to jedného dňa opäť veľmi skaredo dobehne.
Reálnou možnosťou je samozrejme aj riešenie problému Kursalon samostatne. Je možné, že sa nájdu investori, ktorí by mali o jeho prevádzku záujem. V tom prípade bude treba zodpovedne zhodnotiť ich zámer a rozhodnúť v súlade so zákonom a všeobecným prospechom obyvateľov mesta.

29. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 57 r., muž v domácnosti, nezávislý kandidát

Možnosti poslanca sú v tomto smere obmedzené. Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990, v súlade s § 25 odst. 4 písmeno d) má od fyzických a právnických osôb právo požadovať informácie a vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci. Toto právo som nedávno využil. Požiadal som generálneho riaditeľa SLKP, pána Christiana Schoepfa o vysvetlenie, aké sú plány s týmto objektom. Jeho odpoveď znie “obchodná spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. nezverejňuje svoje obchodné plány, na ktoré sa vo svojich otázkach z 19.10.2018 pýtate“. Je úlohou vedenia mesta, menovite primátora, aby viedol rokovania s majiteľom takýchto objektov a využil všetky legálne prostriedky na nápravu. Ako poslanec ich rád podporím svojim hlasom.

Volebný obvod číslo 2

2. Ladislav Bábik, Ing., 47 r., manažér, nezávislý kandidát

Budovy Dvorana kúpeľná „Cour Salon“, hotel Slovan sú vlastníctvom akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLK). Je veľa schátraných budov, nedokončených stavieb ako napr. „Rehabilitačné zariadenie VDI na Slovensku – Piešťany“, ktoré je tiež na pozemkoch SLK. Nie je vhodné hovoriť len spomínaných budovách, treba hovoriť o všetkých schátraných budovách a nedokončených stavbách.  Možností nie je veľa. Prvá možnosť je vyvlastnenie nehnuteľnosti, ktoré je zdĺhavé, finančne náročné a rizikové z dôvodu nejasností v zákone 282/2015 Z.z. o  vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Druhá možnosť je upraviť VZN mesta Piešťany o dani z nehnuteľností, v ktorom by sa upravili dane smerom nahor pri nehnuteľnostiach, ktoré sa nevyužívajú a nachádzajú sa v pamiatkovej zóne mesta Piešťany. Tretia možnosť sa týka len nedokončených stavieb, kde príslušný stavebný úrad má sankčné nástroje na investorov.

6. Dušan Daniška, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

Téma chátrania nehnuteľností v súkromnom vlastníctve je veľmi ťažká. V prvom rade, zákony SR túto situáciu samosprávam vôbec neuľahčujú, skôr naopak. Je takmer nemožné majiteľov prinútiť, aby s nehnuteľnosťami niečo spravili. Svoje do problému vnášajú aj pamiatkári. Neraz sa stane, že ich pričinením sa majiteľ rozhodne nechať budovu radšej spadnúť, ako renovovať. Samospráva v týchto prípadoch ťahá za najkratší koniec.
Ja som ochotný oželieť budovu Slovana alebo aj Lipy, môžu z nich ostať krásne historické fotografie. Po požiari je už v hre aj bezpečnosť. A ak sa kúpele rozhodnú Kursalón nechať schátrať, je to ich výsostné právo. Znamenalo by to však ďalšie zhoršenie vzľahov s mestom. Z takejto vojny však neprosperuje nikto. Otázkou ostáva, aký dlhodobý zámer majú s kúpeľmi jej majitelia.

7. Michal Fiala, 32 r., poslanec mestského zastupiteľstva, samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát

Možnosti poslanca sú v tom, že spolu s primátorom / mesto je 10% minoritný akcionár SLK a.s./ môžeme navrhnúť stretnutie akcionárov. Peter Veverka viac krát navrhoval aby sa primátor stretol s majiteľom kúpeľov, ale tento nápad nebol  príliš pochopený. Viem si predstaviť, že by primátor a župan TTSK vyzvali minimálne listom SLK o výhodný nájom pre potreby múzea Imricha Wintera a napríklad sobášnej siene pre mesto. Podľa informácii je nájom pre komerčné využitie príliš vysoký. Nemyslím si , že kúpele ako nájomca ustúpia s cenou v prospech komerčného nájomcu. Viem si predstaviť vytvorenie partnerstva medzi mestom, VÚC Trnava a SLK.Viem si predstaviť za určitých predpokladov aj prepojenie spolupráce Msks Piešťany a SLK. Treba však komunikáciu na stranách mesta a SLK a to má v rukách primátor mesta a majiteľ kúpeľov.

8. Peter Fiala, 62 r., vedúci strediska SMP, nezávislý kandidát

Osud Slovana by som neprirovnával ku Kúpeľnej dvorane. Osud majú rozdielny v čase i obsahu. Budova Kúpeľnej dvorany nie je majetkom Mesta Piešťany. Je to podobné ako s kúpaliskom Eva. Mesto Piešťany ako akcionár kúpeľov má 10 % akcií SLK Piešťany, a.s. Všetko je na dohovore a ochote akcionárov. Podporoval by som rokovania na úrovni vedenia mesta a kúpeľov so snahou o obsadenie budovy nájomníkmi a vrátenia života v tomto objekte.

12. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Je nevyhnutné o budúcnosti Kursalonu rokovať s väčšinovým vlastníkom kúpeľov. Mesto by malo ponúknuť prevádzkovanie opustených priestorov na svoju zodpovednosť, pričom od kúpeľov Piešťany by sa očakávala zmluva na dlhodobý prenájom za symbolickú cenu nájmu. Prioritným cieľom  tohto zámeru je zabrániť devastácii ďalšej budovy v centre mesta. Priestory Kursalonu by po svojom znovuoživení boli atraktívne na rôzne akcie ako sú plesy, stužkové a podobne.

14. Igor Kopáčik, Ing., 53 r., konštruktér, SPOLU-občianska demokracia

Kursalón bol súčasťou kultúrneho života Piešťan viac ako 100 rokov. Je to národná kultúrna pamiatka a rovnako ako kúpalisko Eva je vo vlastníctve kúpeľov. A keďže kultúra a jej podpora má na Slovensku klesajúcu úroveň, zdá sa, že časy najväčšej slávy má aj toto centrum spoločenských aktivít mesta dávno za sebou. Napriek tomu by malo mesto vyvinúť snahu o dohodu s vlastníkom o zachovaní tejto architektonickej pamiatky. Kúpele podnikajú na území mesta, jeho hostia využívajú jeho infraštruktúru a nie je možné, aby pozerali iba na svoje komerčné záujmy. Mesto by v záujme svojich občanov malo hľadať spôsoby partnerstva s jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Úspešná diplomacia dokáže zázraky, ale na to je potrebné aby novozvolený primátor, prednosta aj celé mestské zastupiteľstvo „ťahalo za jeden povraz“.

15. Matúš Kromholc, Mgr., 31 r., prezident športového klubu, nezávislý kandidát

Riešenie je len jedno. Primátor musí vyvíjať neustály tlak na kúpele, či už cez pamiatkový úrad alebo rôznymi pokutami tak, aby si kúpele uvedomili, že nemôžu nechať chátrať budovy, ktorým nič nie je.
Aj Hotel Slovan bol pred 25 rokmi v dobrom stave a ako to dopadlo. Verím však, že sme sa poučili z histórie a nebude sa rovnaká situácia už nikdy viac opakovať.

21. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy, Národná koalícia

V prvom rade by som kolegov poslancov presvedčil, aby sme zaviazali primátora rokovať so SLKP. Na rokovaní by primátor zistil, prečo je časť Kúpeľnej dvorany (KD) prázdna a aký zámer spolumajiteľ SLKP má. Ak by primátor termín rokovania nedodržal, o stretnutie s vedením SLKP by požiadal vybraný team MsZ. Ak by vedenie SLKP nepodalo vysvetlenie, poslanci by cez primátora iniciovali mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) SLKP s jediným bodom, riešenie otázky KD. Ak by MVZ neprijalo rozhodnutie uspokojivé pre mesto, nastúpilo by osobné rokovanie primátora, prípadne teamu MsZ s britským spolumajiteľom SLKP. Pokiaľ by ani toto neprinieslo očakávaný výsledok, dostalo by sa mesto so spolumajiteľom SLKP do konfliktu. Nastúpilo by riešenie právnou cestou, ktoré by zabezpečilo, aby KD slúžila na účel vedúci k rozvoju mesta aj kúpeľov.

23. Lukáš Stredanský, Mgr., 32 r., pracuje v rodinnej firme, Kresťanskodemokratické hnutie

Všetkými možnými prostriedkami, ktoré mesto má tlačiť na kúpele aby pochopili čo to znamená „spoločensky zodpovedné podnikanie“. Nie je možné aby jeden z najväčších podnikov v meste ignoroval záujmy občanov mesta v ktorom podniká. Verím že divoké 90. roky sú preč a managmentu kúpeľov ide aj o niečo viac ako vlastný prospech. Ak je to tak, istotne nájdeme spoločné riešenie ako budovu zachrániť, ak nie, čakajú nás ťažké časy.

26. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Zo strany poslanca by som navrhol vedeniu mesta, aby sa primátor mesta informoval, ako sa majitelia stavajú k prenájmu budovy. V budove sídli aj Balneologické múzeum Imricha Wintera. Ak by kúpele nenašli nájomcu, je vhodné začať uvažovať o využití budovy s Trnavským samosprávnym krajom, zriaďovateľom múzea, aby sa rozšírila expozícia. Ďalej je možné tu prevádzkovať múzeum historických automobilov Jána Horňáka z Moriavian. V Piešťanoch naozaj chýba priestor, kde by sa v historicky a architektonicky zaujímavej budove znova realizovali spoločenské podujatia. Pôsobilo tu niekoľko významných osobností, ktoré by mali v tejto budove svoju stálu prezentáciu, spomeniem Alfonz Mucha, Viktor Vasarely či Sir Davis. Prevádzku by zabezpečovala nezisková organizácia a praxovali by tu študenti.