Zastupiteľstvo s novým poslancom aj o optimalizácií cintorínskych služieb

Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zloží poslanecký sľub Petr Veverka. Potom bude spolu s kolegami rozhodovať napríklad o novom nariadení upravujúcom prevádzkový poriadok pohrebísk. Poslanci sa prvý raz po letných prázdninách stretnú vo štvrtok 29. septembra o 14.00 h v zasadacej miestnosti mestskej knižnice. Program rokovania nájdete nižšie.

1. Otvorenie

2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta , voľba predsedu Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok

3. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 27.07.2016

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

5. Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

7. Návrh na upustenie od vymáhania poplatku z omeškania od Milana Antala a Hany Antalovej

8. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany

9. Delegovanie zástupcu mesta Piešťany do Rady školy pri Základnej škole M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

10. Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

11. Návrh možností na vyriešenie duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam –  MŠ Valová, Piešťany

12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s. r. o., lokalita Skalná, Krajinská cesta, Piešťany a návrh na prevod vlastníctva pozemkov obchodnou verejnou súťažou

14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Aupark Piešťany

15. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Annu Grolmusovú, lokalita A. Hlinku, Piešťany

16. Návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany k. ú. Kocurice (bývalý Rodinný detský domov Kocurice) obchodnou verejnou súťažou

17. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Lodenica

18. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Žilinská

19. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016

20. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za I. polrok 2016

21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2016

22. Rôzne

23. Interpelácie poslancov

24. Záver

Kompletné materiály, ktoré 29. septembra prerokujú poslanci, si môžete stiahnuť z tejto adresy.

Zdroj: piestany.sk