Zápisy prvákov budú až v apríli

Slovenské základné školy zapíšu najmenších žiakov nie v zime, ale až na jar. Neskorší termín zápisov vítajú učitelia aj psychológovia. Dva mesiace v tomto veku vraj znamenajú pre vývoj detí veľmi veľa.

„Zápis sa do nadobudnutia účinnosti novely školského zákona musel konať v termíne od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku,“ informovala na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva Jolana Podobová z Oddelenia sociálnych a školských služieb Mestského úradu Piešťany.

Poslanci totiž museli schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany“.

Vďaka zmene v školskom zákone sa zápisy prvákov budú konať od 1. apríla do 30. apríla. V Piešťanoch sa zápisy uskutočnia prvý aprílový týždeň – v piatok a v sobotu. V školskom roku, kedy na tento termín pripadnú veľkonočné prázdniny, sa zápis o týždeň posunie.

„Navrhovaný termín zápisu je z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre zriaďovateľa na určenie počtu prvých tried a pre riaditeľa školy na vydanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka príslušnej základnej školy,“ doplnila J. Podobová.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 5 základných škôl. Jednotliví riaditelia musia informácie o zápise zverejniť na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 1. marca.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič