Výstavba cirkevnej škôlky napreduje, budú tam tri triedy

V závislosti od veku detí bude kapacita novej materskej školy maximálne 63 škôlkárov. Rodičia môžu podávať žiadosti o prijatie detí už teraz.

Stavebné práce v bývalých priestoroch Cirkevnej spojenej školy (CSŠ) na Vodárenskej ulici napredujú. „Každé dva týždne máme kontrolný deň a práce postupujú veľmi dobre,“ povedal pre zpiešťan.sk Ján Morong, riaditeľ CSŠ. V najbližších mesiacoch budú podľa jeho slov dokončené tri nové triedy.

Trnavská arcidiecéza, ktorá je zriaďovateľom CSŠ, na ne podľa zverejnenej zmluvy získala dotáciu z fondov Európskej únie vo výške 381-tisíc eur. Sama sa na financovaní projektu podieľa sumou 20-tisíc eur.

Rodičia môžu žiadosti o prijatie podávať do 24. mája v budove CSŠ Piešťany na Štefánikovej ulici – osobne do podateľne alebo poštou. Rozhodnutie o prijatí bude vydané až po kolaudácii novej budovy a zaradení do siete škôl. Zápis detí je predbežne naplánovaný na koniec mája.


Podmienky prijímania detí do materskej školy:

1. prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, (stanovené zákonom 245/2008),

2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, (stanovené zákonom 245/2008),

3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, (stanovené zákonom 245/2008),

4.  deti, ktoré do 1.septembra 2019 dovŕšia 3. rok veku,

5. písomný súhlas obidvoch rodičov s kresťanským zameraním a cieľmi školy (je uvedený v žiadosti o prijatie, musí byť podpísaný oboma rodičmi).

Zdroj: czspiestany.edupage.org


Viac sa o zápisoch detí do materských škôl dozviete v ďalšom vydaní dvojtýždenníka Novinky z Piešťany, ktoré bude dostupné na obvyklých miestach v stredu 10. apríla.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto / Credit: La-Rel Easter