Vo štvrtok zasadne mestské zastupiteľstvo

Na programe februárového rokovania mestských poslancov sú zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach o školských obvodoch a výške príspevku za deti v školských zariadeniach. Zastupiteľstvo tiež rozhodne o štatútoch komisií a o participatívnom rozpočte. Prerokuje aj analýzu voľných hrobových miest. Poslanci sa stretnú vo štvrtok 21. februára o 14.00 h v zasadacej miestnosti mestskej knižnice.

Materiály k jednotlivým bodom rokovania mestského zastupiteľstva sú zverejnené na tejto adrese  program je nasledovný:

1.   Otvorenie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 31.01.2019

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

6.    Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

7.    Návrh na nájom nebytových priestorov na Staničnej ulici č. 34 pre Telovýchovnú jednotu Bezovec Piešťany

8.    Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka v k. ú. Piešťany pre Pavla Kužiaka

9.    Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka v k. ú. Piešťany pre spoločnosť EFFECTIVE, s. r. o.

10.    Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

11.    Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany

12.    Analýza voľných hrobových miest na cintorínoch a ich rozšírenie

13.    Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.

14.    Návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve č. 4670905 v znení dodatku č. 1, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a STASIN, s. r. o. ako nájomcom

15.    Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Lukášom Komadelom a Michaelou Vavrovou, lokalita Jazerná Piešťany

16.    Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Vierou Trnkusovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

17.    Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a       Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Pod Párovcami Piešťany

18.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Janu Ščepkovú, lokalita Mojmírova Piešťany

19.   Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

20.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2.zasadnutia MsZ r. 2019

21.  Rôzne

22.  Interpelácie poslancov

23.  Záver

Zdroj: piestany.sk