V Elektrárni Piešťany hovorili o význame dronov pre spoločnosť, ale aj o nutnosti riešiť bezpečnostné riziká

Vo štvrtok 20. októbra sa v budove národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa Piešťany uskutočnil prvý ročník konferencie o dronoch DRONTEX 2022, ktorý organizovala Asociácia Mám dron. Konferencia ponúkla pre 150 návštevníkov 30 vstupov odborníkov na bezpilotné technológie, čím sa stala najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku.

Potrebujeme lepší manažment bezpilotnej prevádzky

Vzhľadom na stúpajúci počet dronov vo vzdušnom priestore silnie aj potreba ich bezpečného manažmentu. Tejto téme bol venovaný prvý tematický blok, ktorý začal video pozdravom Maria Algar Ruiz – hlavnej manažérky EASA Drones Programme, ktorá zdôraznila potrebu jednotného prístupu všetkých členských štátov EÚ k problematike dronov.

Prezentéri hovorili o možnostiach štandardizovaného spôsobu riadenia bezpilotnej prevádzky aj na príkladoch z praxe a venovali sa aj téme systémov prepojenia pilotovanej a bezpilotnej prevádzky. Nutnosť takéhoto systému demonštroval aj Štefan Dusza z LPS SR na aktuálnych číslach, z ktorých vyplývalo, že až 96% letov dronov v okruhu bratislavského letiska sa nevykonáva v súlade s platnou legislatívou, čím sa výrazne zvyšuje riziko zrážok a kolízií.

„Základným predpokladom bezpečného využitia dronov je štandardizovaný systém ich prevádzky postavený na pevných legislatívnych základoch. Týmto sa nielen predíde riziku spôsobenému nekontrolovateľným pohybom veľkého množstva dronov, ale tiež sa zaručí rozvoj nových služieb a ekonomiky dronov,“ povedal Ing.Marek Náhlik, riaditeľ spoločnosti R-SYS,s.r.o., ktorý vo svojej prezentácii predstavil perspektívy autonómnej vzdušnej prepravy.

Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečná prevádzka bezpilotných prostriedkov a ich plná integrácia do civilného letectva bude možná len vtedy, keď budú všetci účastníci vzdušného priestoru viditeľní pre navigačné služby a seba navzájom. O technologických riešeniach tejto výzvy hovorili viacerí spíkri v súvislosti so sieťovou a priamou diaľkovou identifikáciou (Remote ID).

Drony môžu byť na jednej strane bezpečnostným rizikom, no na druhej strane ho dokážu v rôznych situáciách výrazne znížiť a dokonca prispieť k záchrane životov. Ako pomáhajú drony v boji s požiarmi, prírodnými katastrofami, či pri dohľadávaní stratených osôb, demonštrovali viacerí prezentéri zo záchranných zložiek.

Drony prispievajú k rozvoju priemyslu a služieb

V dnešnej dobe je už ťažké nájsť oblasť, v ktorej by drony nenašli svoje uplatnenie. Príkladmi odvetví, kde spôsobili doslova revolúciu, sú geodézia, kartografia a poľnohospodárstvo. Vďaka technologickému vývoju UAS (Unmanned Aerial System), senzoriky a posprodukčných softvérov, sa citeľne zvýšila efektivita a presnosť získavania a spracovania dát. Dokázali to aj viacerí spíkri vo svojich prezentáciách, ktoré obsahovali príklady z praxe a porovnania technológií LIDAR a fotogrametria.

Ďalšou témou, ktorú otvorila konferencia DRONTEX, bola Urban Air Mobility – nová úroveň mestských leteckých služieb zahŕňajúcich napríklad prepravu tovaru či osôb dronmi. Viaceré prezentácie naznačili, že doba, ktorá umožní doručenie objednaného tovaru dronom, alebo prevoz osôb dron-taxíkom už nie je tak vzdialená.

Výskum otvára ďalšie možnosti

Posledný programový blok konferencie sa venoval výskumným projektom na Slovensku a v Čechách. Zarezonovala najmä téma autonómnych operácií, ktoré umožňujú naplánovaný pohyb dronov po vzdušných trasách bez priamej pilotáže. Takéto BVLOS (lety bez vizuálneho kontaktu) operácie otvoria dvere pokročilému využitiu dronov napríklad pri prevoze zdravotníckeho materiálu, automatizovaných inšpekciách v energetike, výskume počasia, či letoch skupín dronov zabezpečujúcich monitoring zemského povrchu.

Prínosy konferencie

Konferencia DRONTEX 2022 otvorila mnohé aktuálne témy týkajúce sa využiteľnosti dronov pri zefektívňovaní činností v priemysle a službách, poukázala na potrebu riešenia bezpečnosti bezpilotných operácií a načrtla aj riešenia, ktoré sa v rôznych fázach realizujú na Slovensku a v EÚ.

„Konferencia taktiež predstavila rôzne projekty posúvajúce hranice využiteľnosti dronov pre dobro spoločnosti a zároveň definovala bezpečnostné výzvy spojené s bezpilotnou prevádzkou. V neposlednom rade sme sa snažili vytvoriť priestor pre stretnutie a networking odborníkov, čo môže viesť k vzniku spoluprác a projektov smerujúcich k udržateľným, ekologickým a efektívnym riešeniam,“ povedal Rastislav Sopko, riaditeľ Asociácia Mám dron.

Tlačová správa – Mám dron