Trnavský župan reaguje na otvorený list: Zachraňujeme záhradníctvo v Piešťanoch

V sobotu 18. júla sme uverejnili otvorený list trnavskému županovi, primátorovi a poslancom mesta Piešťany, ktorý napísala krajinná architektka Eva Wernerová sa stotožnilo sa s ním viacero zástupcov odbornej verejnosti. Teraz prinášame v plnom znení reakciu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.

Na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa bude rozhodovať o spojení (nie rušení) Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch so Strednou odbornou školou regionálneho rozvoja v Rakoviciach. To znamená, že nedôjde k zrušeniu piešťanskej záhradníckej školy, a tá teda nemá ani zďaleka pred sebou posledný školský rok. Práve naopak.

Centrum záhradníctva a ovocinárstva

Spojením dvoch záhradníckych škôl, ktoré sú od seba vzdialené necelých 10 kilometrov, chceme vytvoriť jednu silnú školu, ktorá bude centrom pre záhradníctvo a ovocinárstvo. Tým chceme prilákať viac žiakov a zamestnávateľom ponúkať kvalitnejších absolventov, ktorých je dnes málo. Preto nás v tomto zámere podporuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora či Únia ovocinárov Slovenskej republiky. Dosiahnuť tento cieľ nám umožní koncentrovanie finančných zdrojov a ich cielené použitie v jednej inštitúcii, ktorá bude mať tri celoslovensky jedinečné odbory – floristika, záhradný dizajn a záhradnícka výroba a služby.

Tieto odvetvia majú na našom území bohatú tradíciu, preto máme veľký záujem o ich posilnenie, rozvoj a zatraktívnenie už na úrovni stredných škôl. Stredná škola v Rakoviciach tento rok oslavuje 75. výročie založenia, piešťanská škola je s vyše 50 rokmi existencie mladšia. Rakovická škola sídli v budove renesančného kaštieľa, ktorý sa nachádza uprostred rozsiahleho prírodno-krajinárskeho parku. Anglický park a rôzne prírodné zákutia dotvárajú prostredie. Pre účely odborného výcviku a praxe sa využívajú skleníky, demonštračné políčka, ovocné sady a škôlky či biologické laboratórium. V areáli školy sa nachádzajú i ďalšie historické budovy, klenbové murované pivnice, školský internát a jedáleň, aj počítačové učebne.

Vďaka spojeniu škôl bude môcť pokračovať, ba dokonca sa rozvíjať, každojesenná národná súťaž vo viazaní kvetov Victoria Regia, ktorej súčasťou je aj v širokej verejnosti populárne sprievodné podujatie Kvetinové korzo. Treba asi ozrejmiť, že alegorický voz na toto podujatie sa už 20 takmer rokov nerobieva v Piešťanoch, ale v Rakoviciach.

Dôvody spájania

V oboch školách v ostatných 10 rokoch evidujeme pokles žiakov, čo sa odráža aj v slabom percentuálnom využití ich priestorov. V prípade SOŠ záhradníckej v Piešťanoch ide o radikálny pokles z 334 na 64 žiakov a využitie len na 53%. To predstavuje len 13% z celej budovy, ktorú má v správe. Pripomínam, že efektívnosť tejto budovy sa župe podarilo zvýšiť len vďaka prisťahovaniu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

Záhradnícka škole je strednou školou s najmenším počtom žiakov v našej župe a zároveň školou s druhou najvyššou percentuálnou potrebou dofinancovania normatívu. To znamená, že škole nestačí 100% finančných prostriedkov od štátu (normatív) a na jej prežitie ju župa musí dofinancovať o ďalších + 34%. To je neudržateľné. Na základe plánu výkonov mohla záhradnícka škola v školskom roku 2019/2020 prijať až 31 žiakov, no reálne prijala len 21. V blížiacom sa školskom roku 2020/2021 prijala z možných 26 len 19 žiakov. Škola teda opakovane nenaplnila ani určenú kvótu. Tieto voľné kapacity mohli byť pridelené inej škole, o ktorú je veľký záujem, napríklad susednej Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Argumentovať teda stúpajúcim záujmom o školu je nepoctivé.

Nízky záujem o štúdium na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch je spôsobený okrem blízkosti podobne zameranej školy v neďalekých Rakoviciach aj konkurenciou v podobe piatich iných župných stredných škôl v meste – troch SOŠ, gymnázia a hotelovej akadémie (SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická, SPŠ elektrotechnická, Gymnázium Pierra de Coubertina a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera). Navyše máme ďalšie gymnázium v neďalekom Vrbovom.

Súčasná mimoriadne hustá sieť škôl a školských zariadení v trnavskej župe nekorešponduje s demografickým vývojom, ani s potrebami trhu práce a štruktúrou národného hospodárstva. Z dôvodu dlhodobého poklesu počtu žiakov tak dochádza k neefektívnemu využívaniu často doslova poloprázdnych budov a areálov škôl. Ambíciou trnavskej župy je preto ozdraviť sieť škôl a školských zariadení s cieľom uvoľniť finančné prostriedky, ktoré chceme investovať do rozvoja vzdelávania, rozširovania učebných odborov a modernizácie areálov.

Po dlhom zvažovaní a analyzovaní všetkých možností sme dospeli k záveru, že najvhodnejším riešením spájania týchto dvoch škôl je alternatíva, v rámci ktorej škola v Rakoviciach so 199 žiakmi, zlúči so záhradníckou školou v Piešťanoch, ktorá má 64 žiakov. Na to, aby sme sa postarali o študentov, učiteľov a areály podobne zameraných škôl v okruhu 10 km nemusíme platiť dva manažmenty.

Čo ďalej v Piešťanoch?

Treba zdôrazniť, že vďaka spojeniu škôl nedôjde k presunu piešťanských žiakov, takže v najbližších troch rokoch sa prakticky nič nezmení. Zefektívnením manažmentu a cielenými investíciami plánujeme modernizovať školský areál, ktorého súčasťou je internát, jedáleň, knižnica, telocvičňa, športový areál či posilňovňa. Napríklad, už v minulom roku sme opravili strechu hlavnej budovy za takmer 600 tisíc eur, čo predstavuje našu suverénne najväčšiu investíciu v oblasti školstva.

Podobne chceme pristúpiť aj k rekultivácii okolia školy. Úprimne, botanická záhrada a zázemie školy vrátane skleníkov, rozária, rašeliniska, políčok, meristémového laboratória, pomologického sadu či vinohradu sú dnes v dezolátnom stave. Jazierko je vyschnuté a zarastené. Chodníky, lampy, lavičky a mostík sú veľmi poškodené. Altánok sa rozpadol niekedy v roku 2016. Aj to je dnešná realita záhradníckej školy, ktorá sa však často nespomína. Naopak, používajú sa emócie.

Máme víziu doslovného oživenia tohto jedinečného areálu s veľkou spoločenskou hodnotou. Okrem jeho zveľaďovania, o ktoré sa bude starať spojená škola aj pomocou techniky a za využitia skúseností z Rakovíc, perspektívne uvažujeme i o jeho znovu sprístupnení verejnosti. Záleží nám na zvyšovaní kvality života obyvateľov Piešťan a v súvislosti so zmenou klímy chceme prispievať k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia.

Našou jedinou skutočnou snahou je vďaka spojeniu škôl zachrániť záhradníctvo a ovocinárstvo v regióne. Ak tak neurobíme, záhradníctvo v Piešťanoch reálne zanikne. Koho potom budeme brať na zodpovednosť?

Jozef Viskupič

Tento príspevok je reakciou trnavského župana Jozefa Viskupiča na „Otvorený list trnavskému županovi, primátorovi a poslancom mesta Piešťany“ zástupcov odbornej verejnosti zo dňa 12. júla 2020.

Foto: Archív zpiešťan.sk/Martin Palkovič