Radnica opäť hľadá riaditeľa Služieb mesta Piešťany

Úspešní uchádzači musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a päťročnú prax v riadení. Podmienky sa oproti predchádzajúcemu výberovému konaniu sprísnili.

V januári vedeniu radnice stačilo, aby bol nový riaditeľ Služieb mesta Piešťany absolventom prvého stupňa vysokej školy a na riadiacej pozícii pôsobil iba tri roky.

Ďalšie kritériá zostali platné aj teraz – komunikatívnosť, práca s PC, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Žiadosť o účasť na pohovore musia uchádzači poslať do 17. júla 2015 na adresu Mestský úrad Piešťany, Kancelária primátora, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Mala by obsahovať aj profesijný životopis, overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Na obálku treba napísať heslo „Výberové konanie – riaditeľ SMP, p. o.“

Tentoraz radnica informuje aj o plate, jeho výšku však neudáva. „Plat bude určený v súlade so zák.. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

 

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk