Opustené hroby môžu Služby mesta Piešťany opätovne ponúkať na prenájom

Z dôvodu hrozby vyčerpania kapacity voľných hrobových miest na cintorínoch v meste a množstva opustených hrobov o ktoré sa nik nestará, zavádza prevádzkovateľ mestských cintorínov zákonné postupy.

Z evidencie hrobových miest vyplýva, že za pomerne veľa hrobov na cintorínoch momentálne nie je vyplatený poplatok alebo sa k hrobom nik nehlási. Služby mesta Piešťany, organizácia ktorá v meste prevádzkuje cintoríny, sa rozhodla problém s opustenými hrobovými miestami riešiť.

Pri rušení hrobových miest z dôvodu neuhradenia nájomného správca cintorínov postupuje v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, kde plynú lehoty vypovedania nájomnej zmluvy jednoročné alebo trojročné. Záleží od toho, či nájomca je známy alebo nie je známy.

Rušiť a ďalej ponúkať do prenájmu sa budú iba tie hrobové miesta, kde uplynula tlecia doba (10 rokov) a ktoré pôvodní nájomcovia už nemajú záujem ďalej užívať. Proces vyzývania – informovania pozostalých začal už v roku 2019. V prvej fáze bolo formou olepenia informačnej nálepky na hrobové miesto vyzvaných na vyrovnanie poplatku takmer 2000 nájomcov.

V súčasnosti zostáva nevyriešených takmer 900 hrobových miest, ktorým hrozí štatút „opusteného hrobového miesta“.

Rôzne druhy – farby informačných nálepiek

Od roku 2019 boli hrobové miesta postupne označované bielou, žltou, fialovou a oranžovou nálepkou.

Biela alebo zelená nálepka upozorňuje na nevykonanú úhradu nájomného za užívanie hrobového miesta. Bola lepená na každé nezaplatené hrobové miesto.

Nálepkou fialovej farby označuje správca pohrebiska tie hrobové miesta, kde je známy nájomca a nájomná zmluva mu bola vzhľadom na neuhradenie poplatku vypovedaná. Fialová nálepka nájomcovi hrobového miesta oznamuje, že mu plynie jeden rok na uhradenie poplatku.

Hrobové miesta, pri ktorých nie sú známy nájomcovia, boli postupne označované oranžovou nálepkou. Pokiaľ sa počas trojročného uloženia nájomca neprihlási u správcu pohrebiska, príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec. V tomto prípade ide často o hroby o ktoré nemá nik záujem alebo o veľmi staré hroby.

Ak sa príslušenstvo hrobového miesta stalo opustenou vecou v zmysle zákona, označí sa hrobové miesto žltou nálepkou. Tá oznamuje, že z hrobového miesta spolu s príslušenstvom sa stala „Opustená vec odovzdaná mestu“. Všetko príslušenstvo hrobového miesta sa tým stáva majetkom mesta.

V tejto dobe je približne päťdesiat hrobov, ktoré boli opustené a odovzdané mestu, a sú pripravené na ďalší prenájom.

Pokiaľ uplynie lehota v zmysle zákona a celý zákonný proces bol dodržaný, môže prevádzkovateľ pohrebísk pristúpiť k opätovnému prenájmu opusteného hrobu s príslušenstvom. Za príslušenstvo hrobového miesta sa považujú základy hrobu, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, trvalé ozdoby hrobu, hrobka, prípadne podobná stavba na hrobe.

„Tento majetok, pokiaľ je poškodený alebo nebezpečný necháme zlikvidovať. V prípade, že je v dobrom stave, necháme odhadnúť jeho cenu a budeme ho ponúkať následnému nájomcovi. upresnila Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany.

Pozostatky pôvodného zosnulého budú po exhumácii uložené v tom istom hrobe nižšie a zasypané zeminou.

Bližšie informácie o prenájme opustených hrobových miest sa dozviete v kancelárii Strediska pohrebných služieb Služieb mesta Piešťany:

Ulica Bratislavská cesta č. 104
921 01 Piešťany

Jana Zvonárová, vedúca strediska
033/77 269 82, 0903/485 562
zvonarova@sluzbymesta.sk
cintorin@sluzbymesta.sk

Jana Gerhátová, referentka
033/77 269 82
gerhatova@sluzbymesta.sk

Zdroj: Tlačová správa – Mesto Piešťany