09.11.2017 # 16:07 # 16:07

Prokurátor: Výmena vedenia BPP nebola zákonná

Výhradnú kompetenciu schvaľovať zástupcov mesta do orgánov Bytového podniku Piešťany má mestské zastupiteľstvo. Konštatoval to okresný prokurátor a dodal, že primátor Miloš Tamajka nepostupoval zákonným spôsobom.

K zmene na poste konateľa Bytového podniku Piešťany (BPP) prišlo koncom minulého roka, v období Vianoc. Primátor Miloš Tamajka nahradil Evu Kollárikovú šéfom právneho oddelenia Pavlom Vermešom. Takéto rozhodnutia sú v kompetencii valného zhromaždenia, ktorým boli dovtedy všetci poslanci. Po novom je valným zhromaždením primátor.

Koncom februára sa poslanci zhodli, že prokurátor by mal preskúmať dve mimoriadne valné zhromaždenia, na ktorých k uvedeným zmenám došlo. Časť jeho stanoviska dnes na mestskom zastupiteľstve prečítala Iveta Babičová.

Okresný prokurátor konštatuje, že podľa zákona o obecnom zriadení má výhradnú kompetenciu schvaľovať zástupcov mesta do orgánov mestskej spoločnosti zastupiteľstvo. Postup primátora pri výmene konateľa BPP preto nebol podľa prokurátora v súlade so zákonom.

„Ja si to najprv musím dať právne zanalyzovať,“ reagoval Miloš Tamajka a poukázal na to, že prokurátor sa odvoláva a zákon o obecnom zriadení. Podľa dávnejších vyjadrení Pavla Vermeša, šéfa právneho oddelenia mestského úradu, by sa mala samospráva v prípade BPP riadiť obchodným zákonníkom.

„Budem trvať na tom, aby všetky právne dôsledky boli zosobnené,“ deklaroval Martin Cifra a poukázal na to, že radnici v tejto súvislosti hrozia súdne spory.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

  • Fero

    Kto vie čítať tak sa dočíta v §11 odsek 4 písmeno l) zákona o obecnom zriadení:

    Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

    Na toto ustanovenie som poukázal vo svojich príspevkoch niekoľkokrát. Obchodný zákonník, ako zákon lex generalis sa v tomto prípade nevzťahuje na konanie jediného spoločníka v právomoci valného zhromaždenia, ale prenáša túto právomoc na obecné zastupiteľstvo, ako orgánu, ktorý rozhoduje o obchodnej spoločnosti obce, podľa zákona lex specialis, tj. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

    Pán Tamajka opäť vyhodí zbytočne peniaze na právnu analýzu a pán Vermeš, teda právnik s titulom JUDr. by mal zvážiť vrátenie vysokoškolského diplomu z právnickej fakulty a mestu, ako jediný spoločník v Bytovom podniku Piešťany, sa otvára voči týmto pánom priestor na výzvu vymáhania škody, ktorú títo páni spôsobili zavineným protiprávnym konaním v tejto obchodnej spoločnosti.

X