Projekty zamerané na rozvoj turizmu sa môžu uchádzať o peniaze od Rezortu Piešťany

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany musia najneskôr do 31. decembra 2020 podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť.

„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričomžiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2020 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovanípoštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termínenebudú ďalej posudzované,“ informovala výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.

„Žiadosť musia podať noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresnila T. Nevolná a dodala: „K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili od minulého roka v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavkyna výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti Rezortu Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie. Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2021.

Podľa Tatiany Nevolnej v tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizáciapridelí prihláseným projektom: „V budúcoročnom rozpočte máme stále niekoľko otvorenýchpoložiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. Zatiaľ môžem povedať toľko, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt sľubný potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.“

Všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí nájdu záujemcovia na stránke www.visitpiestany.sk/vyzvy/prispevok-oocr/.

Text: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany Zdroj: piestany.sk