Príprava novej expozície básnika Ivana Kraska

V roku 2023 sa podarilo Balneologickému múzeu Imricha Wintera získať finančné prostriedky, ktoré z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia na realizáciu prvej fázy dvojfázovej prípravy novej expozície básnika Ivana Kraska. Cieľom projektu múzea je v priestoroch piešťanského bytu básnika Ivana Kraska, v ktorom básnik žil od roku 1943 až do svojej smrti v roku 1958, vytvoriť novú modernú expozíciu prezentujúcu život a dielo básnika.

Súčasná expozícia bola vytvorená v roku 1976 a výrazne reinštalovaná v 90. rokoch 20. storočia. V súčasnosti pôsobí nemoderne je zastaraná a prekonaná. Má dve časti – prvá približuje básnikov život a dielo druhá časť tvoria dve miestnosti zariadené pôvodným mobiliárom, umeleckými dielami z pozostalosti básnika, drobnými predmetmi. Túto časť chceme zachovať v pôvodnej podobe s lepšou prepojenosťou s vlastnou expozíciou.

Predpokladom pre získanie ďalšieho grantu na vytvorenie novej stálej expozície bolo v prvej fáze usporiadanie verejnej dvojetapovej architektonicko-výtvarnej súťaže na „Architektonicko-výtvarný návrh novej expozície „Život a dielo básnika Ivana Kraska“. Súťaž sa konala podľa súťažných podmienok, ktoré boli vypracované podľa súťažného poriadku Slovenskej komory architektov a boli ňou aj osvedčené.

Súťažnú porotu tvorili riadni členovia nezávislí na vyhlasovateľovi súťaže – Doc. Mgr. art. Vít Halada , ArtD., autorizovaný architekt, predseda poroty (zvolený za predsedu poroty jednomyseľne na úvodnom zasadnutí dňa 14. 2. 2023), Ing. arch. Eva Rohoňová, autorizovaná architekta, Ing. arch. Mária Michalič Kusá, autorizovaná architekta. Za múzeum boli členmi poroty PhDr. Vladimír Krupa a Mgr. Andrej Bolerázsky. Náhradníkmi poroty boli Mgr. Martin Kostelník, PhD. (za múzeum) a Ing. arch. Marek Šandrik, autorizovaný architekt, ako nezávislý na vyhlasovateľovi. Po úvodnom zasadnutí poroty bolo vyhlásené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie prvé kolo súťaže. Do súťaže sa cez portál UVO prihlásilo 7 uchádzačov, ktorí splnili požadované podmienky na účasť v súťaži – V. Šimkovič (Prisca), Peter Šajgalík, Atelier 3, Coolstock (Kočilík, Šíp), Martin Želiar, Architektonický ateliér Woven, Ateliér Pingpong. Do 1. kola súťaže sa prostredníctvom poslania materiálov mailom prihlásil siedmy uchádzač. Nesplnil však súťažné podmienky.

Zhodnotenie 1. kola súťaže sa konalo 30. 3. 2023 a úlohou poroty bolo vybrať spomedzi siedmych uchádzačov troch postupujúcich do 2. kola súťaže bez určenia poradia Porota po dôkladnej diskusii o každom uchádzačovi a na základe zhodnotenia ich portfólií a anotácií hlasovala o troch postupujúcich. Hlasovaním boli jednomyseľne vybratí títo traja uchádzači – Ateliér Woven, Ateliér Pingpong, Martin Želiar, bez určenia poradia.

Vyhodnotenie 2. etapy súťaže s prezentáciou sa konalo 19. mája 2023 vo Vile dr. Lisku. Porota zhodnotila jednotlivé návrhy, pričom hodnotila nielen architektonické a výtvarné ale aj muzeálne kritériá a požiadavky na vystavenie a prezentáciu zbierkových predmetov. Všetci prítomní členovia poroty sa postupne vyjadrili k jednotlivým návrhom, zhodnotili pozitíva a negatíva jednotlivých návrhov, i to, či jednotlivé návrhy spĺňajú kritériá a požiadavky pre naplnenie libreta k expozícii. Potom nasledovala prezentácia návrhov účastníkov 2. kola súťaže, na ktorú mal každý vyhradený čas v dĺžke 30 minút. Počas nej nasledovali doplňujúce otázky členov poroty k návrhom, použitým materiálom, k možnostiam rozšírenia, resp. doplnenia návrhov na základe požiadaviek múzea a podobne. Napokon porota pristúpila k samotnému hlasovaniu a k určeniu víťaza a tiež k určeniu účastníkov súťaže, ktorí skončili na druhom a treťom mieste. Hlasovaním poroty bolo stanovené poradie účastníkov – na 1. Prvom mieste skončil Ateliér Greš Želiar, na druhom Ateliér Pingpong a na treťom Ateliér Woven.

Na víťaznom návrhu mladých tvorcov Mgr. art. Maroša Greša a Ing. arch. Martina Želiara porota ocenila okrem iného otvorenie priestoru pôvodného bytu, jednoduché a čitateľné riešenie posúvajúce priestory výstavy smerom k priestorom bytu, respektíve k obytným priestorom Ivana Kraska a tiež k priestorom pozývajúcim na návštevu. Navrhnuté prvky mobiliáru novej expozície budú evokovať v zmysle autorského zámeru pojmy ako byt, odpočinok, intimita, pozvanie, návšteva a návštevník sa stane súčasťou bytu Ivana Kraska. Návrh prostredníctvom inovatívneho prístupu pozýva návštevníka na bádanie, odkrývanie ďalších informácií a zaujímavostí z tvorby a života básnika. Návštevník expozície sa ocitne “na návšteve, kde nie sú všetky spomienky viditeľné naraz, ale ukazujú sa až prostredníctvom vedomého alebo lektorovaného odhaľovania”.

V súčasnosti pripravujeme žiadosť o poskytnutie grantu na druhú etapu projektu – vlastnú realizáciu novej stálej expozície. Dúfame, že budeme úspešní a podarí sa nám básnika Ivana Kraska významného predstaviteľa moderny prezentovať verejnosti novou inovatívnou expozíciou, v ktorej spoločne s víťazmi súťaže naplníme ich cieľ „Odkrývať a bádať. Študovať. Otvárať priestor. Vrstviť. Čítať. Diskutovať. Neukázať všetko naraz.“

Básnik Ivan Krasko občianskym menom Ing. Ján Botto

Izba obývačky a zároveň pracovne básnika v jeho piešťanskom byte – súčasť Pamätnej izby Ivana Kraska

Stále expozícia života a diela básnika pochádza z 90. rokov 20. storočia

Prsteň s perlou, ktorú básnikovi daroval jeho priateľ M. R. Štefánik a Krasko ju dal zasadiť do prsteňa, ktorý daroval snúbenici – Iľke Kňazovičovej

Titulná strana 1. vydania zbierky Nox et solitudo (Noc a samota, Martin 1909) s venovaním snúbenici

Básnik sa venoval aj histórii rodného kraja – menšia historická štúdia Pôvod dedín Dejiny Kraskova a Lukovíšť, 1937

Mgr. art. Maroša Greša (vpravo) a Ing. arch. Martina Želiara (vľavo) počas prezentácie návrhu porote

Poster s prezentáciou – víťazný návrh Mgr. art. Maroša Greša a Ing. arch. Martina Želiara

Ivan Krasko na fotografii s paličkou a v klobúku, Piešťany okolo roku 1956

Text: Vladimír Krupa

Foto a reprofoto: E. Drobná a J. Halás