Poslancov čaká predposledné rokovanie

Krátko pred koncom volebného obdobia zloží sľub poslanca Ján Krupa, ktorý v mestskom zastupiteľstve nahradí Denisa Kristeka. Potom bude zastupiteľstvo rokovať napríklad o zmenách v územnom pláne mesta, ale malo by rozhodnúť aj o návrh na odpredaj a zámenu pozemkov oproti Kauflandu pre firmu, ktorá tam chce stavať. Predposledné rokovanie poslancov v tomto volebnom období začína vo štvrtok 27. októbra o 14.00 h v mestskej knižnici.

1.   Otvorenie

2. Nastúpenie  náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva  mesta Piešťany

3. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 28.06.2018, 26.07.2018, 13.08.2018 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2018

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

5. Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany – obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyzických a právnických osôb

6. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o. s.

7. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014 Trnavská arcidiecézna charita

8. Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

9. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018

10. Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov Mesta Piešťany od 01.01.2019

11. A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská  B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spol. ZKA Slovakia s. r. o.

12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita  Rekreačná, Piešťany

13. Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany

14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany

15. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pplk. V. Ábela, Piešťany

16. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Fighter s. r. o., lokalita Dopravná ul., Piešťany

17. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

18. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a TAVOS, a. s. lokalita Priemyselná, Piešťany

19. Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

20. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2018

21. Rôzne

22. Interpelácie poslancov

23. Záver

Materiály k jednotlivým bodom rokovania si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Zdroj: piestany.sk