Poslancov čaká množstvo problémov, stretnú sa skôr

Voľba riaditeľa Služieb mesta Piešťany alebo rozdelenie dotácií v oblasti športu. To sú len dva z takmer troch desiatok bodov, ktoré vo štvrtok prerokujú mestskí poslanci. Po dlhšej prestávke sa zastupiteľstvo stretne 1. októbra v Mestskej knižnici. Začiatok zasadnutia je naplánovaný na 12.00 h, čo je o dve hodiny skôr ako zvyčajne.

cm DME

Program:

1.   Otvorenie
​2.   Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 23. júla 2015 a 2. júla 2015
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Návrh na vymenovanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o.
5. Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti športu
6. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje
7. Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
8. Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní , príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4
9. Nákup troch kusov parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany
10. Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
11. Návrh na prevod pozemku a majetku v lokalite ul. pplk. Ábela, vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a Ing. Dariny Tepalovej a HRT s.r.o.
12. Návrh na určenie prebytočnosti majetku Mesta Piešťany v správe ZŠ F. E. Scherera, Piešťany
13. Návrh na nájom pozemku na dobu určitú pre Milana Vrábla st. a spol. v k. ú. Piešťany, v lokalite Vodárenská
14. Návrh na usporiadanie užívania pozemku Mestom Piešťany, ktorý je vo vlastníctve Doprastav, a.s. v k.ú. Piešťany, v lokalite Vážska
15. Zoznam lokalít s potrebou usporiadania majetkoprávnych vzťahov v súvislosti s budúcou plánovanou investičnou aktivitou Mesta Piešťany
16. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2761305 o uzavretí budúcej zmluvy za účelom riešenia prevádzky športovej haly budúcim nájomcom
17. Návrh na usporiadanie nájomného vzťahu s nájomcom Rodinný detský domov n.o. v k.ú. Kocurice
18. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Ľuboša Nikolényho a MUDr. Alenu Stančokovú, lokalita Slnečná ulica, Piešťany
19. Návrh na nájom pozemku pre Ing. Máriu Charvátovú a Ing. Milana Charváta, lokalita Radlinského, Piešťany
20. Návrh na nájom pozemku pre VOD-EKO, a.s. Trenčín, lokalita Bodona
21. Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a.s.
22. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
23. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Žilinská cesta
24. Informácia o predaji akcií Prima banky Slovensko, a.s.
25. Informácia o záujmovom združení právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany –  Vrbové“
26. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2015
27. Rôzne
28. Interpelácie poslancov
29. Ukončenie

Materiály k jednotlivým bodom nájdete na tejto adrese

Zdroj: piestany.sk