27.04.2015 # 11:10 # 11:10

Poslanci vyhodnotia rozpočet a rozdelia dotácie

Inzercia

Na programe najbližšieho zasadnutia mestských poslancov je aj žiadosť o dotáciu na letnú prevádzku kúpaliska Eva. Klub vodného póla na tento účel žiadal 40-tisíc eur. Na oblasť podpory regionálneho rozvoja je však vyhradených iba 15-tisíc eur. Zastupiteľstvo sa zíde vo štvrtok 30. apríla o 14.00 h v zasadačke Mestskej knižnice.

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 19. marca 2015 a 20. apríla 2015

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov

5. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru prenajatého M. LINE s. r. o.

6. Návrh na prevod vlastníctva garáže bytového domu na Krajinskej ul. 2957/38 v Piešťanoch v podiele ¼ v prospech Jaroslavy Slovákovej

7. Zámer na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2015 – 2025

8. Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

9. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2014

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2014

11. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. Piešťany za rok 2014

12. Nákup komunálneho vozidla z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti

13. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – Záverečný
účet

14. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2014

15. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti

16. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoj školstva a vzdelávania

17. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

18. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

19. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

20. Prerokovanie platu primátora mesta Piešťany

21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.
zasadnutia MsZ r. 2015

22. Informatívna správa o plnení uzn. MsZ mesta Piešťany č. 54/2015 A

23. Rôzne

24. Interpelácie poslancov

25. Záver


Materiály, ktoré poslanci prerokujú, nájdete na tejto adrese.


Zdroj: piestany.sk

X