04.04.2016 # 09:55 # 09:55

Poslanci sa stretnú vo štvrtok, plaváreň na programe nemajú

Mandátu sa ujme Marián Urbánek, ktorý sa stane členom zastupiteľstva namiesto Evy Wernerovej. Druhé zasadnutie mestských poslancov v tomto roku sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla o 14.00 h v mestskej knižnici.

Návrh na predaj pozemku, ktorý mal byť najdôležitejším bodom aprílového rokovania, v programe zverejnenom na mestskom webe chýba. Z poslednej mestskej rady ho na návrh viceprimátora Michala Hyneka stiahli. Už komisiám mestského zastupiteľstva sa totiž právna stránka predaja pozemku pri futbalovom štadióne nepozdávala. Úradníci mali s investorom, ktorý chce postaviť krytú plaváreň, rokovať o zmenách. O predaji pozemku preto poslanci rozhodnú zrejme až v máji.

Program aprílového zastupiteľstva je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta  Piešťany, voľba člena Mestskej rady mesta Piešťany, voľba člena Komisie pre stratégiu  a rozvoj mesta
3. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  18.02.2016
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
5. Udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
6. Udelenie čestného občianstva mesta Piešťany pplk. Vojtechovi Ábelovi in memoriam
7. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany
8 . Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA, v k. ú. Piešťany pre spoločnosť KH Motors, s. r. o.
9. Návrh na vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany
10. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita Nám. SNP, Piešťany
11. Návrh na nájom pozemku pre PaedDr. Ivetu Zelenayovú, lokalita Nábr. I. Krasku
12. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany
13. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slovnaft, a. s., lokalita ul. N. Teslu
14. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská Piešťany
15. Návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 92/2014- prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou lokalita Žilinská  č. 23/2016 a č. 24/2016 – podmienky obchodnej verejnej súťaže lokalita Žilinská
16. Návrh na porovnanie cien komplexných pohrebných a cintorínskych služieb mesta Piešťany s inými mestami
17. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2015
18. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
19. Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa
20. Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských  zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2016
21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2016
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X