Poslanci rozhodnú o znížení poplatku za odpad aj o používaní pyrotechniky

Na programe novembrového zastupiteľstva je viacero zmien vo všeobecne záväzných nariadeniach. Jedno z nich je aj návrh na zníženie poplatku za odpad pre seniorov. Polanci zrejme obmedzia používanie pyrotechniky a schvália pravidlá konania farmárskych trhov pre obchodným domom Prior. Pravdepodobne sa nevyhnú ani aktuálnej téme – hroziacemu zatvoreniu piešťanského letiska.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016  o 14.00 h v zasadačke mestskej knižnice. V úvode môžu obyvatelia predniesť svoje dopyty a pripomienky.

1.   Otvorenie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 29.09.2016

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

6.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Farmárske trhy

7.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 4/2014  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

8.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 5/2014 – Trhový poriadok – Trhovisko CENTRUM

9.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 6/2014 – Trhový poriadok – Trhovisko KOCKA

10.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 7/2014 – Trhový poriadok – Piešťanské hody

11.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 – Trhový poriadok – Vianočné trhy

12.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 10/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

13.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely

14.   Návrh zmeny a doplnenia zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p. o.

15.   Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, a. s.

16.   Návrh na presun finančných prostriedkov za účelom vybudovania workoutového ihriska v areáli Základnej školy Mojmírova 98 Piešťany

17.   Delegovanie zástupcu mesta Piešťany do Rady školy pri Materskej škole 8. mája 2, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

18.   Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita Sadová

19.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Igora Žlnaya a manželku, Martu Žlnayovú, lokalita Kláštorská

20.   Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Pozemstav, a. s., lokalita Bodona

21.  Návrh na prevod vlastníctva časti pozemku pre Milana Klačmana, lokalita Urbánkova, Piešťany

22.  Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Orange Slovensko, a. s., lokalita Winterova

23.  Návrh na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, lokalita A. Trajan  a ul. Svätoplukova, Piešťany

24.  Členstvo mesta Piešťany v záujmovom združení právnických osôb – Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko

25.  Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2016

26.  Rôzne

27.  Interpelácie poslancov

28.  Záver

Zdroj: piestany.sk