Poslanci rozhodnú o letisku, dotáciách aj plavárni

Komplikované rokovania s investorom o výstavbe plavárne pri futbalovom štadióne by mali vo štvrtok 26. mája vyvrcholiť rozhodnutím poslancov, či a za akých podmienok mu výstavbu umožnia.

Ďalším náročným bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva bude návrh na vklad mestského majetku do zadĺženej spoločnosti Letisko Piešťany. Na programe je aj rozdelenie dotácií a optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb.

Materiály k jednotlivým bodom programu zverejnila radnica na tejto adrese. Zasadnutie mestského zastupiteľstva začína vo štvrtok 26. mája o 14.00 h v knižnici. Program je nasledovný:

1.   Otvorenie

2.   Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.04.2016

3.  Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

5.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

6.  Návrh na poskytnutie dotácií v  oblasti rozvoj školstva a vzdelávania

7.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

8.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít

9.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

10. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Piešťany v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

11. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch

13. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

14. Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt, s. r. o. za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby „Mestská plaváreň a wellness“

15. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

16. Nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením

17. Nákup nového osobného motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie

18. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú

19. Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov

20. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita staré trhovisko – Nálepkova

21. Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s. r. o., lokalita E. Belluša, Piešťany

22. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku Mestom Piešťany, lokalita Priemyselná, Piešťany

23. Návrh  Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

24. Mestská  autobusová doprava na území mesta Piešťany – riešenie pre rok 2016

25. Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských  zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2016

26. Návrh na rozšírenie programovej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany roky 2015-2015 o projekt Vybudovanie Zberného dvora v meste Piešťany

27. Spolufinancovanie pre projekt Vybudovanie Zberného dvora v Meste Piešťany“.

28. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2016

29. Rôzne

30. Interpelácie poslancov

31. Záver

Zdroj: piestany.sk