12.12.2016 # 15:54 # 15:54

Poslanci prerokujú zákon roka

Inzercia

Hlavným bodom decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva je návrh mestského rozpočtu na rok 2017. Mesto by malo hospodáriť so sumou 28 mil. eur. Poslanci tiež rozhodnú o plate primátora.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva začína vo štvrtok 15. decembra o 14.00 h. Uskutoční sa v zasadacej miestnosti mestskej knižnice. Obyvatelia Piešťan majú právo pred poslancami vystúpiť v úvode zasadnutia. Program decembrového zastupiteľstva je nasledovný:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.10.2016, 10.11.2016 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2016

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti

7. Návrh na presun rozpočtových položiek

8. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 2-20-350/2010

9. Návrh na uzavretie partnerstva medzi Mestom Piešťany a občianskymi združeniami Materské centrum Úsmev a Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

10. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

11. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

12. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

13. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019

14. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská, Piešťany

15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Doprastav, a. s. , do vlastníctva Mesta Piešťany

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Katarínu Keherovú, Ružová ul., Piešťany

17. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Cirkevnou spojenou školou ako nájomcom, lokalita Vodárenská, Piešťany

18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2016

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany a I. polrok 2017

20. Návrh na zvýšenie platu primátorovi mesta Piešťany

21. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na rok 2017

22. Rôzne

23. Interpelácie poslancov

24. Záver

Kompletné materiály, ktoré prerokujú mestskí poslanci, si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk

X