16.12.2015 # 09:52 # 09:52

Poslanci prerokujú budúcnosť letiska aj prevod basketbalovej haly

Inzercia

Zastupiteľstvo sa stretne 17. decembra v Mestskej knižnici. Začiatok zasadnutia je naplánovaný na 13.00 h, čo je o hodinu skôr ako zvyčajne. Rokovania poslancov sú prístupné verejnosti. Občania môžu svoje pripomienky predniesť hneď v úvode zasadnutia.

Štát žiada piešťanskú samosprávu, aby sa jednoznačne vyjadrila, či má záujem o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti Letisko Piešťany. Poslanci by mali tiež rozhodnúť o kúpe basketbalovej haly za symbolickú sumu a následnom financovaní nákladov na energie.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 19.11.2015, 26.11.2015 a uznesení za mesiace máj – október 2015
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č.17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh členov redakčnej rady periodika Radnica informuje
8. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010-2020 k 1.5.2015
9. Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016-2020
10. Návrh na kúpu Športovej haly Piešťany podľa Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305
11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bodona, Piešťany
12. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú
13. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Hlboká ul., Piešťany
14. Záujem Mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
15. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 12. zasadnutia MsZ r. 2015
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
17. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na  rok 2016
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. Záver

Všetky materiály predložené na rokovanie zastupiteľstva nájdete na tejto adrese.

Zdroj: piestany.sk

X