25.05.2015 # 05:45 # 05:45

Poslanci prerokujú aj opravu zimného štadióna

Inzercia

Na najbližšom mestskom zastupiteľstve rozhodnú naši volení zástupcovia o podmienkach verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií Prima banky, ale zaoberať sa budú aj kalkuláciou cien cintorínskych a pohrebných služieb.

banner mdd

V závere programu majú zmenu mestského rozpočtu, v ktorom by mali nájsť 120-tisíc eur na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia zimného štadióna. Radnica navrhuje pokryť tento zámer z prostriedkov vyhradených na revitalizáciu Námestia SNP a zbúranie bývalej školy na Sídlisku Adam Trajan.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 28. mája o 14.00 h v zasadačke mestskej knižnice. Kompletné materiály, ktoré poslanci prerokujú, nájdete na tejto adrese.

Program:

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 30. apríla 2015

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh na zrušenie VZN č. 2/2007 o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany v znení novely č. 26/2008

5. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií Prima banky Slovensko, a.s.

6. Návrh na odvolanie Ing. Anny Klimekovej z funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p.o.

7. Správa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany o prevádzkových nákladoch a využití mobilnej ľadovej plochy a možnosti jej efektívnejšieho využitia

8. Kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb

9. Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku na vybudovanie cyklistického chodníka uzavretej medzi mestom Piešťany a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica

10. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

11. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Slávku Turanovú, lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany

12. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martina Minďara a Denisu Minďarovú, lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemku a návrh na zriadenie vecného bremena pre Walli, s. r. o., lokalita Vrbovská cesta

14. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 5. zasadnutia MsZ r. 2015

15. Informatívna správa č. 2 o plnení uzn. MsZ mesta Piešťany č. 54/2015 A

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2015

17. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

Zdroj: piestany.sk

X