Pokutu za parkovanie vám môže mestská polícia poslať poštou

Obce a mestá majú od 1. mája možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Výška sankcie je v závislosti od priestupku 78 alebo 198 eur. Do 15 dní stačí uhradiť iba dve tretiny z tejto sumy.

Samosprávy dostali kompetenciu kontrolovať porušovanie dopravných deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti v novele zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od soboty 1. mája 2021. Na svojej web stránke o tom informuje Ministerstvo vnútra SR.

„Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Samosprávy môžu po novom prostredníctvom mestskej alebo obecnej polície zdokumentovať porušovanie povinnosti držiteľa vozidla (zákaz zastavenia a státia) a vydať rozkaz o pokute.

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur. „Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur,“ informuje ministerstvo vnútra.

Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím je sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Ministerstvo vnútra SR