Piešťanci môžu podávať návrhy na Ceny primátora

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyzýva verejnosť na podávanie návrhov na Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2019. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v sociálnej, kultúrnej alebo environmentálnej oblasti. Radnica tiež vyhlásila anketu Športovec roka 2019.

Ceny udeľuje primátor na základe odporúčania príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. Cieľom je spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktoré v uplynulom roku prispeli k rozvoju jednej z troch vyššie uvedených oblastí alebo k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany.

V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej sa udeľujú tieto ocenenia:

– Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej

– Filantrop roka.

Cieľom je oceniť významné počiny, aktivity, realizáciu podujatí, činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej sféry, k šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Návrhy na ocenenie v tejto oblasti môžu v súlade so Štatútom predkladať na Odbor sociálnych služieb občania s trvalým pobytom na území mesta a inštitúcie, ktoré majú sídlo na území mesta.

V oblasti kultúry sa udeľujú tieto ocenenia:

– Kultúrny počin roka 2019

– Kultúrna osobnosť roka.

Udeľovanie ceny má za cieľ spoločensky oceniť významné počiny, kultúrnu aktivitu, realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Návrhy na tieto ocenenia môžu predkladať občania a inštitúcie na Odbor školstva, kultúry a športu.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa oceňujú významné počiny, aktivity a činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Piešťany. V prípade výnimočnej udalosti resp. činu v oblasti životného prostredia môže primátor mesta na návrh Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie udeliť aj cenu „Významný počin v oblasti životného prostredia“.

Návrhy na toto ocenenie môžu predkladať občania a inštitúcie na Odbor životného prostredia. Táto cena sa udeľuje občanom s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo inštitúciám so sídlom na území mesta Piešťany.

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v uplynulom roku zrealizoval. Treba ich poslať na adresu Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany najneskôr 7. februára 2020. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného odboru (Odbor sociálnych služieb, Odbor školstva, kultúry a športu, Odbor životného prostredia – podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Anketa Športovec roka 2019 je vyhlásená v kategóriách

– jednotlivci – dorastenci do 18 rokov
– jednotlivci – dospelí
– najúspešnejší kolektív
– tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy na jednotlivé ocenenia môžu podávať TJ, športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby, pričom treba uviesť najvýznamnejšie úspechy navrhovaných športovcov v uplynulom roku a mená trénerov, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou podieľali na výchove športovcov resp. organizovaní športových podujatí, ako aj stručné zdôvodnenie predložených návrhov.

Do ankety môžu byť zaradení kandidáti s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo pôsobiaci v športovom klube, ktorý má sídlo na území mesta Piešťany.

Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 7. februára 2020 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Odbor školstva, kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič