Národný ústav reumatických chorôb oslavuje 70 rokov svojej existencie

NÚRCH si pripomína významné výročie 70 rokov existencie expozíciou fotografií a vybraných artefaktov, umiestnenou v foyeri hlavnej budovy. Výstava mapuje historické míľniky i osobnosti bývalého výskumného ústavu, ktorý je spojený s rozvojom reumatológie na Slovensku.

Vznik dnešného špecializovaného zdravotníckeho zariadenia súvisel s dôležitým medzníkom organizovanej starostlivosti o reumatikov založením Výskumného ústavu chorob revmatických pre Čechy a Moravu pod vedením prof. MUDr. Františka Lenocha, DrSc. (1898 – 1970) v roku 1952 v Prahe. Vtedajšie Povereníctvo zdravotníctva rozhodlo ako zriaďovateľ aj o založení slovenskej pobočky – Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH). Vytvorením a riadením bol poverený prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. (1911 – 1990). Jeho zástupcom, a zároveň spoluzakladateľom Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH) sa stal doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. (1923 – 2019).

Ako jeho sídlo vybrali Piešťany, i keď klinická spolupráca sa predpokladala s reumatologickým oddelením Liečebného ústavu Národnej poisťovne v Trenčianskych Tepliciach. Budovu, v ktorej mal byť umiestnený – bývalý hotel Cyril, neskôr pavilón liečebne Pro Patria Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, dostal bezodplatne k dispozícii od Štátnych kúpeľov Piešťany. Pre potreby ústavu ju však bolo potrebné upraviť. Vlastnú výskumno-liečebnú činnosť preto VÚRCH oficiálne odštartoval až v marci 1953 a nasledujúce výročia sa spájajú s týmto dátumom.

Klinické oddelenie malo pôvodne 90 postelí, neskôr sa ich počet znížil na 60, kvôli ambulanciám a laboratóriám.  Pod vedením prof. Štefana Siťaja, ktorý prednášal na najrôznejších domácich i zahraničných podujatiach a nadväzoval kontakty s poprednými medzinárodnými inštitúciami, ústav postupne získaval svetový ohlas. V prvých rokoch sa piešťanské pracovisko zameralo na riešenie najnaliehavejších úloh pri boji s reumatickými ochoreniami na Slovensku. Počas prvej dekády svojej činnosti napríklad spracovalo údaje o ich rozšírení v regióne, rozpracovalo nozografiu najzávažnejších chorobných jednotiek, metódy jednotnej dokumentácie, registrácie prejavov funkčného obmedzenia či dynamiky chorobného procesu pri jednotlivých reumatických ochoreniach. Súbežne s experimentálno-terapeutickými štúdiami sa rozvíjala i laboratórna diagnostika, prehodnocovali sa zaužívané diagnostické testy, hľadali sa nové kritériá, laboratórne metódy pre diferenciálnu diagnostiku a posúdenie aktivity reumatických ochorení. Podieľalo sa aj na výskume kolagenóz, ako lupus erythematosus, či zriedkavých ochorení ako alkaptonúria a ochronóza. V septembri 1960 sa v Piešťanoch uskutočnil prvý Československý reumatologický kongres, na ktorého organizácii sa významnou mierou podieľali odborníci z piešťanského ústavu. Celkovo sa ho zúčastnilo 378 kandidátov z rôznych krajín sveta. Týmto stretnutím odštartovala tradícia konania významných podujatí, ktorú uzavrel v poradí siedmy kongres s medzinárodnou účasťou.  O rok neskôr vznikla vo VÚRCH-u subkatedra reumatológie ako súčasť katedry vnútorných chorôb v rámci Slovenského ústavu  pre doškolovanie lekárov (SÚDL). Dnes nesie názov Katedra reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚRCH Piešťany. V roku 1964 sa na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva pôvodne detašované pracovisko pražského VUCHR stalo samostatným Výskumným ústavom reumatických chorôb so sídlom v Piešťanoch. Jeho riaditeľom zostal profesor Štefan Siťaj.

VÚRCH sa postupne stal vedúcim špecializovaným zariadením pre reumatické choroby na Slovensku. Len za prvých 20 rokov jeho existencie vzniklo 560 odborných publikácií, z toho 154 bolo zverejnených v zahraničnej tlači. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia ročne liečil okolo 600 pacientov a ambulantne vyšetril viac ako 3 200 osôb. Čím ďalej, tým viac však ústav bojoval s kapacitnými aj prevádzkovými problémami, preto sa rozhodlo o jeho rozšírení. Do úvahy prichádzali tri možnosti: 1. umiestnenie novej budovy k hotelu Slovan, 2. prístavba k terajšej budove Cyril na Kúpeľnom ostrove, 3. severná časť Kúpeľného ostrova. Výber staveniska sa uskutočnil v septembri 1977. Lokalita na nábreží Váhu medzi budovou Povodia Váhu a bývalou Zotavovňou ROH Františka Zupku (dnes Hotel Park) vyhovovala požiadavkám na nezávislé inžinierske siete a uvažovalo sa aj o napojení na termálnu vodu z vrtu pri liečebnom dome Slovan, čo sa však nakoniec neuskutočnilo.

Stavba sa začala v roku 1983 a rozdelená bola na dve etapy. V prvej išlo o tzv. experimentálnu časť – hlavnú budovu VÚRCH-u a niekoľko menších hospodárskych stavieb. Lôžkové oddelenie (klinická časť) bolo naplánované na druhú etapu. Slávnostné otvorenie novej päťposchodovej budovy – experimentálnej časti VÚRCH-u na Nábr. I. Krasku 4, kde ústav sídli dodnes, sa konalo v októbri 1989. Ústav tom čase riadil doc. MUDr. Milan Ondrašík, CSc.

O dva roky neskôr sa riaditeľom stal prof. MUDr. Rovenský Jozef, DrSc. FRCP (1943), ktorý dovtedy viedol Oddelenie balneológie VÚRCH-u. V tom istom roku bola v Piešťanoch založená Liga proti reumatizmu na Slovensku, pri jej zrode stáli profesor Jozef Rovenský a docent Tibor Urbánek. Profesor Rovenský a jeho spolupracovníci mali veľkú zásluhu ďalšom rozvoji VÚRCH-u, na zavedení biologickej terapie, najmä pri reumatoidnej artritíde a na rozvoji reumatológie vôbec. Aj vďaka budovaniu registra biologickej liečby a prezentácii výsledkov na medzinárodných konferenciách a kongresoch udržiavali piešťanskí reumatológovia svoj medzinárodný kredit. Prof. Rovenský bol autorom a spoluautorom viacerých monografií v odbore reumatológie, členom Slovenskej akadémie vied, predsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, členom Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, prezidentom Slovenskej imunologickej spoločnosti. V roku 2014 mu prezident SR za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva udelil ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Po piatich rokoch výstavby začala v januári 1994 prevádzku klinická časť so 110-imi lôžkami. O pár mesiacov pribudol i vnútorný rehabilitačný bazén s pohyblivým dnom a o tri roky neskôr bolo slávnostne uvedené do prevádzky ako prvé na Slovensku reumochirurgické oddelenie ústavu s kapacitou 28 lôžok.

Od 1. júna 2002 Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo ústav do vyššej kategórie zdravotníckych zariadení a získal nové pomenovanie – Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH). Ako špecializované zdravotnícke zariadenie sa ústav naďalej venoval a venuje nielen liečbe pacientov, ale tiež výchove novej generácie lekárov a zdravotníkov, publikačnej činnosti, klinickým štúdiám, ako aj vedecko-výskumným projektom.

V súčasnosti ústav prijíma na hospitalizáciu ročne okolo dva a pol tisíca pacientov, na jednotlivých ambulanciách je vykonaných viac ako 36-tisíc vyšetrení, biologickú liečbu absolvuje okolo dvetisíc pacientov ročne. NÚRCH disponuje tiež vlastným oddelením klinických laboratórií, ktoré ročne zrealizuje 460-tisíc výkonov. Na svojom konte má tiež stovky klinických štúdií a odborných publikácií. V roku 2022 bolo zrekonštruované prvé poschodie, kde vznikol ambulantný trakt, v tomto roku odštartovala prestavba laboratórií a oddelenia rehabilitácie. Pripravený je projekt na zateplenie budovy a výmenu okien.

Za 70 rokov svojej existencie NÚRCH prešiel mnohými podstatnými zmenami, ale odkaz jeho zakladateľov, ktorý v Piešťanoch vybudovali významné a ojedinelé pracovisko, zostával vždy zachovaný, a tak môžeme predpokladať, že v tomto duchu bude jeho činnosť pokračovať naďalej.

Zdroje: https://www.nurch.sk/stranka/historia-pouzite-zdroje

 

Zdroj: Tlačová správa – NÚRCH