28.03.2017 # 10:55 # 10:55

Mesto si chce zobrať úver na investičné akcie vo výške 1,6 mil. eur

Opravu chodníkov, rekonštrukciu školských budov alebo niektoré projektové dokumentácie by mohla radnica tento rok financovať z prostriedkov, ktoré jej požičajú komerčné banky. Úver vo výške 1,63 mil. eur bude jednou z tém najbližšieho zasadnutia metského zastupiteľstva. Mestský úrad s týmito peniazmi ráta v rozpočte na tento rok, rozhodujúce slovo však budú mať poslanci. Stretnú sa vo štvrtok 30. marca o 14.00 h v mestskej knižnice. Program zastupiteľstva je nasledovný:

1.   Otvorenie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.02.2017

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Piešťany v Združení obcí Zelená cesta

5.    Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Shell Slovakia, s. r. o. ul. Krajinská cesta, Piešťany

6.    Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Tibora Šmirjaka a Janu Šimovú, lokalita Vodárenská, Piešťany

7.    Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Róberta Mikulášeka a Zdenku Mikulášekovú, lokalia E. Suchoňa, Piešťany

8.    Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Petra Juricu, lokalita Kocurice, Piešťany

9.    Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 635 000,- EUR na financovanie investícii schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2017

10.  Rôzne

11.  Interpelácie poslancov

12.  Záver

Kompletné materiály, ktoré na 4. mestskom zastupiteľstve prerokujú poslanci, nájdete na tejto adrese

Zdroj: piestany.sk

X